Investiční strategie

Máte dotazy?

Volejte

+420 227 111 000 

nebo nám napište

info@metlife.cz

Kontakty - pojišťovací zprostředkovatelé

Agentury a kanceláře našich zprostředkovatelů

Klikněte zde

 

Zpracování osobních informací

Zákonné zmocnění a Váš souhlas

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze na základě zákonného zmocnění, vyplývajícího ze zákona o ochraně osobních údajů.

Vaše citlivá osobní data pak zpracováváme pouze s Vaším souhlasem, který nám poskytujete při uzavření pojistné smlou­vy či její změny nebo při likvidaci pojistné události. Poskytnutí tohoto souhlasu je dobrovolné, avšak bez něj nelze vykonávat práva a povinnosti z pojištění, včetně šetření pojistné události a výplaty pojistné­ho plnění.

Vašeho souhlasu je zapotřebí taktéž k využívání vašich kontaktních údajů, včetně kontaktu elektronické pošty, za účelem nabídky služeb či jiných obchodních sdělení. Pokud si nepřejete být takto kon­taktován/a, sdělte nám tuto skutečnost jakoukoli formou (viz níže) a Vaše kontaktní údaje budou odstraněny z příslušné marketingové databáze.

Jak údaje zpracováváme

Zpracováváme osobní údaje, které nám poskytnete při sjedná­ní pojištění nebo jeho změny a dále citlivé osobní údaje týkající se zejména Vašeho zdravotního stavu, a to po dobu trvání práv a povinností z pojištění či déle, avšak pouze pokud tak vyplývá z právních předpisů (např. běh promlčecích lhůt).

K jakému účelu osobní údaje zpracováváme

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem provozování pojiš­ťovací činnosti, tedy zejména za účelem uzavření a správy po­jistné smlouvy či její změny, hodnocení pojistného rizika a řeše­ní pojistných událostí.

Předávání Vašich osobních údajů a zpracovatelé

Osobní údaje zpracováváme manuálně i automatizovaně, sami nebo prostřednictvím našich zpracovatelů (zejména finanční po­radci, zajistitelé, poskytovatelé asistenčních služeb, poštovních služeb a služby třetích stran), kteří jsou prověřeni a jsou povin­ni dbát na všechny povinnosti vyplývající ze zákona o ochraně osobních údajů tak, aby nedocházelo k neoprávněným zásahům do Vašeho soukromí. Zejména pro účely zajištění či u některých služeb dodávaných třetími stranami může docházet k předání Vašich osobních údajů do zahraničí, a to vždy při splnění veške­rých zákonných požadavků. Vaše osobní údaje mohou být v sou­ladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů a pojišťovnictví zpřístupněny rovněž dalším třetím osobám (ČNB, orgány státní správy, jiné pojišťovny).

Vaše práva a stížnosti

Pokud máte zájem o poskytnutí informací o osobních údajích, které jsou o Vás zpracovávány, kontaktujte nás prosím. Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje, které zpracováváme, jsou s ohledem na účel jejich zpracování nepřesné, můžete se na nás obrátit se žádostí o vysvětlení nebo se žádostí o odstranění to­hoto stavu (např. blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidace osobních údajů). Vaši žádost budeme bezodkladně ře­šit.

Call centrum:

+420 227 111 000 (standardní pevná linka, můžete čerpat volné minuty v rámci Vašeho tarifu)

Email na servis zákazníkům: info@metlife.cz

Se svou žádostí se můžete rovněž obrátit na Úřad na ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

© 2013 MetLife. All Rights Reserved. PEANUTS © Peanuts Worldwide, LLC | Podmínky užívání