Podmínky užívání

Provozovatelem internetových stránek www.metlife.cz  je MetLife Europe d.a.c., pobočka pro Českou republiku, dále jen „Provozovatel“, který je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon v platném znění (dále jen „Autorský zákon“) oprávněn vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám.

Provozovatel stanoví následující podmínky pro užívání internetových stránek www.metlife.cz (dále jen „Podmínky“):

1.Tyto Podmínky se vztahují na všechny osoby, které vstupují na stránky a mají v úmyslu užívat internetové stránky  www.metlife.cz.
2. Předtím než začnete užívat stránky www.metlife.cz si prosím Podmínky přečtěte, neboť vstupem na stránky  www.metlife.cz a jejich užíváním souhlasíte s těmito Podmínkami a jste těmito Podmínkami vázáni. Pokud se zněním podmínek byť jen částečně nesouhlasíte, tak prosím ukončete své užívání (svoji přítomnost na nich) těchto stránek www.metlife.cz.

3. Přístup na stránky www.metlife.cz může být ze strany Provozovatele úplně či částečně podmíněn poskytnutím některých osobních údajů uživatele ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. V takovém případě bude Provozovatel s těmito údaji nakládat v souladu s právními předpisy České republiky, včetně plnění svých informačních povinností vůči Vám.

4. Na stránkách www.metlife.cz jsou používány cookies.

5. MetLife je slovní registrovaná ochranná známka a Snoopy je slovní, kombinovaná i obrazová registrovaná ochranná známka. Používání ochranných obchodních známek se řídí zákonem č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách v platném znění.

6. Stránky www.metlife.cz nejste oprávněni bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele užívat jinak než pro vlastní potřebu (a to jak v celku, tak i jejich jednotlivé části). Na jakékoli jiné (vy)užití stránek, než pro osobní potřebu je v souladu s Autorským zákonem nutný předchozí souhlas Provozovatele. Přístup na stránky www.metlife.cz a jejich užití je ze strany Provozovatele bezplatné.

7. Bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele je zakázáno jakýmkoliv způsobem zasahovat do vzhledu, technické podstaty či obsahu stránek www.metlife.cz.

8. Jakoukoli změnu, odstranění či doplnění jakékoliv součásti těchto stránek je oprávněn učinit pouze Provozovatel.

9. Provozovatel některé z informací uveřejněných na stránkách www.metlife.cz přebírá z jiných zdrojů, a to z těch, které pokládá za důvěryhodné. Přesto Provozovatel v žádném případě neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných informací.

10. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s užíváním stránek www.metlife.cz. Provozovatel také nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím stránek www.metlife.cz. Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za obsah www stránek patřících třetím subjektům, které lze navštívit prostřednictvím linku uveřejněného na stránkách www.metlife.cz.

11. Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na stránkách www.metlife.cz, s výjimkou těchto Podmínek, nemá povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku, změně nebo zániku právního vztahu mezi Provozovatelem a uživatelem stránek www.metlife.cz, pokud nebude v jednotlivých případech výslovně uvedeno jinak.

12. Tyto Podmínky je oprávněn jednostranně měnit či doplňovat pouze Provozovatel. Právní vztahy, které mezi Provozovatelem a uživatelem těchto stránek vznikly před změnou či zrušením Podmínek se řídí podle znění účinného ke dni vzniku těchto vztahů. Změny provedené Provozovatelem jsou pro Vás závazné, a proto byste měli tuto stránku pravidelně navštěvovat, abyste se seznámili s aktuálním zněním těchto Podmínek, kterými jste při užívání stránek vázáni.

13. Podmínky užívání stránek www.metlife.cz jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění.

14. Podmínky byly zveřejněny dne 1. 4. 2015.