Změny daňové uznatelnosti v životním pojištění

PRAHA, 24. 11. 2014 – Od 1. 1. 2015 dochází ke zpřísnění podmínek pro daňovou uznatelnost soukromého životního pojištění. Od nového roku vstupuje pro produkty kapitálového a investičního pojištění v platnost nový daňový režim, a sice novelou zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

Chcete-li ses námi poradit, jak postupovat v konkrétním případě Vaší smlouvy/Vašich smluv, volejte prosím přímo naši klientskou linku 810 888 000.

Zde jsou nejčastější otázky, které nám v souvislosti s touto změnou kladete.

Změna se týká všech pojistných smluv soukromého životního pojištění, které dnes splňují podmínky daňové uznatelnosti zaplaceného pojistného – tedy kapitálového i investičního životního pojištění uzavřeného minimálně do 60 let věku a minimálně na 5 let.

Zjednodušeně – ze svého účtu životního pojištění budete moci vybrat peníze až v 60 letech.

Pojistná smlouva musí totiž nově obsahovat ustanovení zakazující výběr jakékoliv části kapitálové hodnoty pojištění (částečný výběr, částečný odkup apod.), a to v prvních 60 kalendářních měsících trvání pojistné smlouvy a zároveň před dosažením věku 60 let. 

V takovém případě nemusíte dělat nic, vyjma podpisu návrhu dodatku. Pojišťovna Vám jej zašle do konce listopadu dopisem. To, že jej podepíšete, nám nemusíte oznamovat, budeme předpokládat, že se změnou souhlasíte.

Pokud však máte produkt „AE – pojištění pro případ dožití nebo dřívější smrti s možností výběru“, je postup opačný. To znamená, že Pojišťovna očekává Vaše písemné potvrzení o přijetí navrhované změny smlouvy, která zachovává daňovou uznatelnost pojištění, a to buď prostřednictvím pošty nebo e-mailu na info@metlife.cz. 

V tom případě bude vaše smlouva od ledna 2015 daňově neuznatelná. Poté, co obdržíte návrh na změnu pojistné smlouvy, tuto změnu písemně nebo e-mailem odmítněte, tj. zašlete oznámení o odmítnutí této změny prostřednictvím pošty nebo e-mailem na info@metlife.cz.

Pokud však máte produkt „AE – pojištění pro případ dožití nebo dřívější smrti s možností výběru“, je postup opačný, v tomto případě nemusíte dělat nic.

Dále musíte o této skutečnosti informovat zaměstnavatele, a to nejpozději poslední den kalendářního měsíce, kdy nárok na daňovou uznatelnost zanikl. Vaše smlouva pak nebude splňovat podmínky pro daňovou uznatelnost a Pojišťovna Vám od roku 2016 nebude posílat potvrzení pro daňové účely, tedy za pojistné zaplacené po 1. 1. 2015. 

V takovém případě bude nejdříve nutné uzavřít dodatek k pojistné smlouvě, kterým se změní produkt na daňově neuznatelný. Při výběru peněz pak bude nutné dodanit dříve uplatněné daňové odpočty, a to až za 10 let zpětně, včetně příspěvku zaměstnavatele zaplaceného po 1. 1. 2015. 

Tato povinnost je povinností pojistníka a vzniká mu v kalendářním roce následujícím po kalendářním roce, kdy provedl částečný výběr nebo smlouvu předčasně zrušil. Dodanit pak budete muset všechny daňové odpočty uplatněné v posledních 10 letech a zároveň příspěvky zaměstnavatele uhrazené na daňově uznatelnou smlouvu v posledních 10 letech, ale zároveň po 1. 1. 2015. Příspěvky zaplacené poté, co se smlouva stala daňově neuznatelnou a pojistník tuto změnu řádně nahlásil zaměstnavateli, již budou zdaněny u zaměstnavatele v rámci mzdy. Tato povinnost se v případě předčasného výběru nevztahuje na pojistné smlouvy, které byly do 31. 12. 2014 daňově uznatelné a staly se daňově neuznatelnými od 1. 1. 2015 proto, že nebyl uzavřen dodatek o zákazu výběru.

Pokud přijmete návrh Pojišťovny na změnu pojistné smlouvy, poslouží Vám tento Vámi podepsaný dodatek k pojistné smlouvě jako potvrzení pro zaměstnavatele, že Vaše pojistná smlouva je i nadále daňově uznatelná. Při jakékoliv další změně pojistné smlouvy se pak bude údaj o daňové uznatelnosti Vaší pojistné smlouvy objevovat i na pojistce. 

Ano může, ale příspěvek zaměstnavatele se bude chovat jako jiné složky mzdy, tedy bude předmětem daně a budou se z něj odvádět dávky na sociální a zdravotní pojištění. 

Ano, v návrhu na uzavření pojistné smlouvy bude vždy možné zvolit, zda tento produkt bude daňově uznatelný či daňově neuznatelný.

O Metlife

MetLife pojišťovna a.s. zahájila svou činnost na českém trhu v říjnu 1992. Je dceřinou společností MetLife, která patří ve světě pojišťovnictví ke špičce a poskytuje tak společnosti cenné zázemí. MetLife nabízí širokou škálu kvalitních produktů životního, úrazového, investičního životního a skupinového pojištění, které se osvědčily v mnoha zemích světa a které jsou schopny uspokojit požadavky klientů všech věkových kategorií. Více informací najdete na stránkách www.metlife.cz

MetLife, Inc. je přední poskytovatel životního a důchodového pojištění a zaměstnaneckých benefitů, pečující o 90 miliónů. Prostřednictvím svých poboček a dceřiných společností si MetLife udržuje přední pozice na trhu ve Spojených státech, Japonsku, Latinské Americe, Tichomoří, Evropě a na Středním východě. Více informací najdete na stránkách www.metlife.com