Skip Navigation

Skupinové úrazové pojištění

Skupinové úrazové pojištění

Hlavní výhody:
 • Zabezpečení zaměstnanců a jejich blízkých v případě smrti, nemoci, úrazů a jejich následků
 • Rizikový produkt bez spořící složky
 • Vhodný doplněk k zákonnému pojištění zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu a nemoci z povolání
 • Jednoduchá administrativa (jednou smlouvou pojištěna skupina zaměstnanců)
 • Celosvětová platnost 24 hodin 365 dní v roce i mimo pracovní aktivity
 • Vyšší pojistné limity bez zkoumání zdravotního stavu
 • Výrazně nižší cena než u individuálního pojištění
 • Přehledné a srozumitelné pojistné podmínky

Pojistné částky

Násobky platů Pojistné částky jsou stanoveny jako násobky platů (např. jako roční nebo dvouletý příjem apod.).
Fixní pojistné částky Pojistná částka je stanovena shodně pro všechny zaměstnance společnosti.
Kategorie Zaměstnavatel může rozdělit zaměstnance až do 5 kategorií s odlišnými pojistnými částkami, ať už podle pozice zaměstnance ve společnosti nebo podle rizikovosti dané pozice. Pojistné částky mohou být stanovené jako násobek platu nebo fixně (např. zaměstnanci vrcholového managementu mohou mít pojistné částky stanoveny na 2x roční příjem a ostatní zaměstnanci mohou být pojištěni na 1x roční příjem nebo obchodní zástupci mohou být pojištěni na 1 500 000 Kč a administrativa na 750 000 Kč).

Pojistné plnění a krytí

Pojistné plnění je splatné do 15 (patnácti) dnů po skončení šetření, nejdéle však do 3 (třech) měsíců po oznámení pojistné události pojistiteli, pokud během 3 (tří) měsíců skončí šetření. Pokud neskončí šetření během 3 (tří) měsíců, má oprávněná osoba nárok na přiměřenou zálohu.

Pojistné krytí je platné 24 hodin denně, 365 dní v roce, celosvětově.

Připojištění

Parametry pojištění

Kdo je oprávněný uzavřít pojištění? Collapsed Expanded
 • Platí, že pouze aktivní zaměstnanci jsou oprávněni k pojištění.
 • Sezónní zaměstnanci a brigádníci nejsou oprávněni ke skupinovému pojištění.
 • Maximální věkový limit je zpravidla 65 let.
Jaký je počet pojištěných? Collapsed Expanded
 • Minimální počet zaměstnanců nebo členů ve skupině je 5.
Jaká je výše pojistného? Collapsed Expanded

Výše pojistného je uvedena v pojistné smlouvě. Stanoví se dle rozsahu pojištění, a to na základě ohodnocení rizika dané skupiny a sjednané pojistné částky.

Jaká je frekvence plateb? Collapsed Expanded
 • měsíčně
 • čtvrtletně
 • pololetně
 • ročně
 • případně za jiné stanovené období