Skip Navigation

Připojištění pro děti

V případě, že pojištěné dítě zemře následkem úrazu, bude obmyšleným osobám uvedeným v pojistné smlouvě vyplacena sjednaná částka.

Připojištění kryje veškeré trvalé následky způsobené úrazem. Dle závažnosti trvalých následků bude vyplaceno určité procento z částky sjednané v pojistné smlouvě. U závažnějších následků bude navíc toto plnění navýšeno díky tzv. progresi (až 1 000 %). Je možné volit ze 2 variant – od 0,5 %, od 10 %.

Až 2násobné plnění o prázdninách – pokud dojde k úrazu dítěte během státem vyhlášených prázdnin, bude vyplaceno až 2x více.

Připojištění poskytuje rychlé plnění v případě vážných i méně vážných úrazů. Nezáleží tedy na tom, zda úraz zanechá trvalé následky či nikoli. Pojištěnému dítěti bude vyplaceno dané procento z částky sjednané v pojistné smlouvě (podle oceňovací tabulky).

2násobné plnění o prázdninách – pokud dojde k úrazu dítěte během státem vyhlášených prázdnin, bude vyplaceno 2x více.

V případě stanovení diagnózy závažného onemocnění dítete bude vyplaceno 100 % pojistné částky za každou skupinu stanovenou v oceňovací tabulce, která je rozdělena do 5 oblastí – nádory, nemoci související se srdcem a cévami, nemoci související s dalšími hlavními orgány a funkcemi, nemoci související s nervovým systémem a ostatní závažná onemocnění. Maximální možná výplata tedy činí až 500 %.

Varianta Extra Plus navíc poskytuje rozšířené krytí. U některých diagnóz je možná také částečná výplata u mírnějších rozsahů nemocí, a to v poměru 25 % nebo 50 % ze sjednané pojistné částky.

Připojištění je zaměřeno na klasické operace nutné z důvodu závažných zdravotních komplikací, ale i drobnější chirurgické zákroky z důvodu nemoci nebo úrazu, včetně ošetření zlomenin a popálenin. V případě, že bude pojištěnému dítěti proveden chirurgický zákrok, bude mu vyplaceno dané procento z částky sjednané v pojistné smlouvě (podle oceňovací tabulky).

Připojištění zajišťuje výplatu pevné částky a/nebo pravidelné měsíční penze sjednané v pojistné smlouvě v případě přiznání invalidity 3. stupně pojištěnému dítěti.

Základní varianta připojištění zajišťuje výplatu pevné částky a/nebo pravidelné měsíční penze sjednané v pojistné smlouvě v případě, že pojistné dítě nezvládá základní životní potřeby a byl mu přiznán příspěvek na péči pro III. až IV. stupeň závislosti, kdy dítě není schopno kvůli nepříznivému zdravotnímu stavu zvládat 6 a více základních životních potřeb.

Rozšířená varianta připojištění poskytuje výplatu také v případě přiznání příspěvku na péči pro II. stupeň závislosti, kdy dítě nedokáže vykonávat 4 a více základních životních potřeb.

Pokud je sjednána výplata formou pravidelné měsíční penze, spolu s první penzí bude navíc vyplacena také jednorázová částka 100 000 Kč.

Připojištění je zaměřeno na krytí vážných i méně vážných úrazů dítěte. Nezáleží tedy na tom, zda úraz zanechá trvalé následky či nikoli. Pojištěnému dítěti bude vyplacena denní dávka sjednaná v pojistné smlouvě za dny léčení (podle oceňovací tabulky). Při dlouhodobé léčbě je plnění zvýšeno o progresi (až 3násobek).

Připojištění poskytuje plnění za dny, kdy je dítě z důvodu nemoci či úrazu ošetřováno jinou osobou a u ošetřující osoby došlo k prokazatelné úplné ztrátě na příjmu. Výplata pojistného plnění je od 29. dne. V případě závažnějších nemocí a úrazů je vypláceno již zpětně od 10. dne (léčba antibiotiky, infúzní léčba, chirurgický zákrok, zlomeniny nebo popáleniny II. a vyššího stupně, pokud je dítě hodpitalizováno min. 24 hodin, pokud se jedná o závažné onemocnění dle pojistných podmínek).

V případě, že bude pojištěné dítě hospitalizováno z důvodu nemoci či úrazu, bude mu vyplacena částka stanovená v pojistné smlouvě, vynásobena počtem dní hospitalizace. 2násobné plnění je pak poskytováno v případě hospitalizace na JIP / ARO, ve státech EU (mimo ČR), dále pokud hospitalizace trvá déle než 20 dnů a v případě, že je hospitalizace v důsledku zranění při dopravní nehodě.