Skip Navigation

Připojištění pro dospělé

V případě, že pojištěný zemře následkem úrazu, bude obmyšleným osobám uvedeným v pojistné smlouvě vyplacena sjednaná částka.

V případě, že pojištěný zemře následkem úrazu při dopravní nehodě, bude obmyšleným osobám uvedeným v pojistné smlouvě vyplacena sjednaná částka.

Připojištění je zaměřeno na nejčastější příčiny náhlých úmrtí – smrt úrazem, akutní infarkt myokardu a cévní mozkovou příhodu. V případě, že pojištěný zemře na jednu z těchto příčin, bude obmyšleným osobám uvedeným v pojistné smlouvě vyplacena sjednaná částka.

Připojištění kryje veškeré trvalé následky způsobené úrazem. Dle závažnosti trvalých následků bude vyplaceno určité procento z částky sjednané v pojistné smlouvě. U závažnějších následků bude navíc toto plnění navýšeno díky tzv. progresi (až 1 000 %). Je možné volit z různých variant a navzájem je kombinovat – od 0,5 %, od 10 %, Extra vážné.

Připojištění poskytuje rychlé plnění v případě vážných i méně vážných úrazů. Nezáleží tedy na tom, zda úraz zanechá trvalé následky či nikoli. Pojištěnému bude vyplaceno dané procento z částky sjednané v pojistné smlouvě (podle oceňovací tabulky).

Připojištění je zaměřeno na krytí vážných i méně vážných úrazů. Nezáleží tedy na tom, zda úraz zanechá trvalé následky či nikoli. Pojištěnému bude vyplacena denní dávka sjednaná v pojistné smlouvě za dny léčení (podle oceňovací tabulky). Je možné zvolit variantu plnění od 8. dne a/nebo za tzv. Extra vážné úrazy.

V případě, že bude pojištěnému přiznána invalidita daného stupně, bude vyplacena buď částka sjednaná v pojistné smlouvě, anebo bude zahájena výplata pravidelné měsíční penze.

Jedná se o rozšiřující přpojištění invalidity 3. stupně, které kryje následující stavy: kvadruplegie, terminální stádium onemocnění nebo sníženou soběstačnost pojištěného.

V případě stanovení diagnózy závažného onemocnění je pojištěnému vyplaceno 100 % pojistné částky za každou skupinu stanovenou v oceňovací tabulce, která je rozdělena do 5 oblastí – nádory, nemoci související se srdcem a cévami, nemoci související s dalšími hlavními orgány a funkcemi, nemoci související s nervovým systémem a ostatní závažná onemocnění. Maximální možná výplata tedy činí až 500 %.

Varianta Extra Plus navíc poskytuje rozšířené krytí. U některých diagnóz je možná také částečná výplata u mírnějších rozsahů nemocí, a to v poměru 25 % nebo 50 % ze sjednané pojistné částky.

Připojištění rozšiřuje Závažná onemocnění Extra/Extra Plus také o krytí počínajícího stádia rakoviny (zhoubné nádory typu karcinom in situ) na všech oblastech těla. V případě pojistné události bude pojištěnému vyplaceno 100 % částky uvedené v pojistné smlouvě a z připojištění může být plněno až 2krát při opakovaném výskytu nemoci.

Připojištění nabíží pojistnou ochranu v 5 oblastech krytí s plněním od 10 % až do 400 % z částky sjednané v pojistné smlouvě. Zahrnuje celkem 22 diagnóz, které jsou rozděleny do skupin: smrt rodičky, vrozené vady dítěte, těhotenské, porodní a poporodní komplikace, narození vícerčat a asistovaná reprodukce.

V případě pojistné události spojené se závažnými komplikacemi cukrovky bude vyplacena jednorázová pojistná částka dle příslušného procenta v oceňovací tabulce.

V případě výpadku příjmu vlivem pracovní neschopnosti zaručuje připojištění náhradu výdělku. Lze sjednat až 6 volitelných kombinací s odkladnou dobou 14, 28 a 56 dnů s volitelnou možností zpětného plnění již od 1. dne.

Připojištění je zaměřeno na klasické operace nutné z důvodu závažných zdravotních komplikací, ale i drobnější chirurgické zákroky z důvodu nemoci nebo úrazu, včetně ošetření zlomenin a popálenin. V případě, že bude pojištěnému proveden chirurgický zákrok, bude mu vyplaceno dané procento z částky sjednané v pojistné smlouvě (podle oceňovací tabulky).

V případě, že bude pojištěný hospitalizován z důvodu nemoci či úrazu, bude mu vyplacena částka stanovená v pojistné smlouvě, vynásobena počtem dní hospitalizace. 2násobné plnění je pak poskytováno v případě hospitalizace na JIP / ARO, ve státech EU (mimo ČR), dále pokud hospitalizace trvá déle než 20 dnů a v případě, že je hospitalizace v důsledku zranění při dopravní nehodě.

Pokud by byl pojištěný déle než 90 dní v plné pracovní neschopnosti (tj. klasická pracovní neschopnost nebo 3. stupeň invalidity), pojišťovna převezme placení pojistného. Pojistník bude zproštěn od placení po dobu trvání pracovní neschopnosti.

Balíček Úvěrová asistence poskytuje komplexní ochranu proti hlavním rizikům ohrožujícím splácení hypotéky nebo jiného úvěru – smrt, invalidita, závažná onemocnění. Oproti samostatně sjednaným rizikům je tento balíček cenově výhodnější, protože kryje pojištěného na první riziko. Je možné zvolit si jednu z 11 variant kombinace rizik, proto si každý nastaví zajištění podle svých představ. Balíček lze sjednat pro jednoho nebo dva dospělé (partneři splácející hypotéku společně). Úvěrová asistence zahrnuje pojištění pro případ smrti a dále Invaliditu 1+2+3, 2+3 nebo 3 a/nebo Závažná onemocnění Extra nebo Extra Plus.

U sjednaných krytí pro případ smrti, invalidity a/nebo závažných onemocnění je možné v budoucnu navýšit pojistnou částku bez nutnosti znovu zkoumat zdravotní stav pojištěného. Při zahrnutí opce do pojištění je klient oceněn v době sjednávání pojištění a v případě, že by se jeho zdravotní stav později zhoršil, nemusí se obávat, že bude pro pojišťovnu rizikový nebo dokonce nepojistitelný a na důležitá životní rizika si krytí bude moci navýšit. Opce se vztahuje k pojištění pro případ smrti, připojištění Invalidita 1+2+3, Invalidita 2+3, Invalidita 3, Závažná onemocnění Extra a/nebo Extra Plus.