Pojištění schopnosti splácet

Pojištění schopnosti splácet je produkt životního pojištění a doplňkového pojištění k životnímu pojištění, který poskytuje pojištěné osobě pojistnou ochranu pro případ ztráty pravidelného příjmu v důsledku náhlého onemocnění, úrazu, případně ztráty zaměstnání nebo úmrtí.  

Pojištění se řídí rámcovou pojistnou smlouvou mezi MetLife pojišťovnou a.s. a poskytovatelem finanční nebo jiné služby, uzavřenou ve prospěch klientů tohoto poskytovatele, kteří s poskytovatelem uzavřeli smlouvu o čerpání finanční nebo jiné služby.

 

Poskytovatel finanční nebo jiné služby je pojistníkem, tj. osobou, která uzavřela s pojistitelem pojistnou smlouvu. Klienti poskytovatele jsou pojištěnými, tj. osobami na jejichž život, zdraví či ztrátu zaměstnání se pojištění vztahuje. 

 

Zájemci o tento produkt jsou do pojištění zařazování na základě řádně vyplněné a podepsané přihlášky do pojištění, která může být samostatným dokumentem nebo jako součást žádosti o poskytnutí finanční nebo jiné služby pojistníka. Nedílnou součástí rámcové pojistné smlouvy jsou pojistné podmínky, které se vztahují na všechny pojištěné osoby. 

 

V zájmu každého pojištěného je ověřit si, zda obdržel kopii přihlášky do pojištění, a zda je tato jeho přihláška do pojištění řádně vyplněna a podepsána, a pokud tomu tak není, kontaktovat neprodleně zástupce pojistníka a sjednat s ním nápravu. V opačném případě se vystavuje riziku, že jeho pojištění nevstoupí v platnost.

 

Pojistná rizika

 

Pojištění jednotlivých pojistných rizik je nabízeno v tzv. pojistných balíčcích, které mohou zahrnovat pojistné krytí pro případ pracovní neschopnosti, nezaměstnanosti, úplné trvalé invalidity, vážného onemocnění a úmrtí. V každé pojistné smlouvě je uvedeno, na která z výše uvedených rizik se pojistná smlouva vztahuje.

 

Úplná dočasná invalidita (pracovní neschopnost)

Pojištění je určeno pro fyzické osoby – zaměstnance i osoby samostatně výdělečně činné, tzv. OSVČ, které jsou účastníky nemocenského pojištění. Pojistnou událostí je pracovní neschopnost pojištěné osoby z důvodu úrazu nebo nemoci, v jejímž důsledku nemůže pojištěný vykonávat svoji práci nebo své zaměstnání, přinášející výdělek nebo zisk.

Pokud vznikne pojištěnému nárok na pojistné plnění z důvodu pracovní neschopnosti, převezme pojišťovna úhradu jeho měsíčních splátek počínaje měsíční splátkou, jejíž splatnost nastane po uplynutí odkladné lhůty stanovené v rámcové pojistné smlouvě.

Rámcová pojistná smlouva rovněž stanovuje maximální výši měsíční splátky pojistného plnění a stejně tak i maximální počet měsíčních splátek pojistného plnění, které lze vyplatit v rámci jedné pojistné události a současně i po celou dobu trvání pojištění v případě, že u pojištěného nastane více pojistných událostí.

Další informace o tomto pojištění jsou uvedeny v konkrétní rámcové pojistné smlouvě a v pojistných podmínkách, které jsou k dispozici u poskytovatele finanční nebo jiné služby nabízejícího toto pojištění.

 

Ztráta zaměstnání

Pojištění je určeno pro fyzické osoby – zaměstnance s pracovním poměrem v České republice a podle zákonů České republiky. Pojistnou událostí je ukončení hlavního pracovního poměru pojištěného následkem jednostranného rozhodnutí jeho zaměstnavatele ukončit pracovněprávní vztah s pojištěným v důsledku nadbytečnosti nebo z jakéhokoliv jiného důvodu, kromě důvodů uvedených v příslušných pojistných podmínkách pro případ nedobrovolné ztráty zaměstnání a za předpokladu, že pojištěný nemá žádný jiný příjem (např. z podnikatelské činnosti nebo jiného zaměstnání).

Nezaměstnanou osobou pro účely tohoto pojištění je považována osoba, která je v České republice registrována v evidenci nezaměstnaných na příslušném Úřadu práce a které je současně v České republice přiznána podpora v nezaměstnanosti, případně dávky státní sociální podpory nahrazující dávky v nezaměstnanosti.

Na pojistné krytí se vztahuje čekací doba v délce 90 dnů, počítaná od data vstupu do pojištění. Ztráta zaměstnání, která nastane během tohoto období, není pojistnou událostí.

Pokud vznikne pojištěnému nárok na pojistné plnění z důvodu nedobrovolné ztráty zaměstnání, převezme pojišťovna úhradu jeho měsíčních splátek počínaje měsíční splátkou, jejíž splatnost nastane po uplynutí odkladné lhůty stanovené v rámcové pojistné smlouvě.

Rámcová pojistná smlouva rovněž stanovuje maximální výši měsíční splátky pojistného plnění a stejně tak i maximální počet měsíčních splátek pojistného plnění, které lze vyplatit v rámci jedné pojistné události a současně i po celou dobu trvání pojištění v případě, že u pojištěného nastane více pojistných událostí.

Další informace o tomto pojištění jsou uvedeny v konkrétní rámcové pojistné smlouvě a v pojistných podmínkách, které jsou k dispozici u poskytovatele finanční nebo jiné služby nabízejícího toto pojištění.

 

Úplná trvalá invalidita (invalidita III. stupně)

Pojištění je určeno pro fyzické osoby – zaměstnance i osoby samostatně výdělečně činné, tzv. OSVČ. Pojistnou událostí je uznání stavu úplné trvalé invalidity, (invalidity III. stupně), následkem úrazu nebo nemoci, který pojištěnému zabraňuje vykonávat jakékoliv zaměstnání, povolání nebo práci přinášející pojištěnému výdělek nebo zisk a který přetrvává 12 následujících měsíců od data úrazu, který ji způsobil, nebo do data stanovení diagnózy nemoci, která ji způsobila a je na konci tohoto období konečná a trvalá.

Pokud vznikne pojištěnému nárok na pojistné plnění z důvodu úplné trvalé invalidity (invalidity III. stupně), uhradí pojišťovna jednorázově poskytovateli finanční služby zůstatek finančního závazku tohoto klienta, který zůstal nesplacen ke dni vzniku pojistné události, popřípadě jinou výši pojistného plnění, definovaného v rámcové pojistné smlouvě.

Další informace o tomto pojištění jsou uvedeny v konkrétní rámcové pojistné smlouvě a v pojistných podmínkách, které jsou k dispozici u poskytovatele finanční nebo jiné služby nabízejícího toto pojištění.

 

Vážné onemocnění

Pojištění je určeno pro fyzické osoby – zaměstnance i osoby samostatně výdělečně činné, tzv. OSVČ. Pojistnou událostí je určení diagnózy onemocnění definovaného v příslušných pojistných podmínkách vztahujících se k tomuto pojištění nebo provedení operace z důvodu onemocnění definované rovněž v těchto pojistných podmínkách u pojištěné osoby.

Pokud vznikne pojištěnému nárok na pojistné plnění z důvodu vážného onemocnění, uhradí pojišťovna jednorázově poskytovateli finanční služby zůstatek finančního závazku jeho pojištěného klienta, který zůstal nesplacen ke dni vzniku pojistné události, popřípadě jinou výši pojistného plnění, definovaného v rámcové pojistné smlouvě.

V tomto pojištění může být stanovena čekací doba v délce definované rámcovou pojistnou smlouvou a počítané od data vstupu do pojištění. Událost, ke které dojde během tohoto období a která by jinak byla pojistnou událostí, nebude považována za pojistnou událost.

Další informace o tomto pojištění jsou uvedeny v konkrétní rámcové pojistné smlouvě a v pojistných podmínkách, které jsou k dispozici u poskytovatele finanční nebo jiné služby nabízejícího toto pojištění.

 

Úmrtí

Pojištění pro případ úmrtí je součástí každého “pojistného balíčku“ pojištění schopnosti splácet.  

Toto pojištění je určeno pro fyzické osoby – zaměstnance i pro osoby samostatně výdělečně činné, tzv. OSVČ.

Pojistnou událostí je úmrtí pojištěného následkem úrazu nebo nemoci krytých pojištěním. V případě vzniku nároku na pojistné plnění, uhradí pojišťovna jednorázově poskytovateli finanční služby zůstatek finančního závazku jeho pojištěného klienta, který zůstal nesplacen ke dni vzniku pojistné události, popřípadě jinou výši pojistného plnění, definovanou v rámcové pojistné smlouvě.

Další informace o tomto pojištění jsou uvedeny v konkrétní rámcové pojistné smlouvě a v pojistných podmínkách, které jsou k dispozici u poskytovatele finanční nebo jiné služby nabízejícího toto pojištění.

 

Oznámení pojistné události

 

Pojistnou událost oznámí pojištěný klient nebo osoba uplatňující nárok plynoucí z pojištění klienta poskytovatele finanční služby zasláním vyplněných formulářů Pojistného hlášení spolu s dalšími požadovanými doklady, které jsou uvedeny níže, na adresu pojišťovny.

Pojistnou událost je nezbytné oznámit bez zbytečného odkladu, ve lhůtě do 30 dnů od data události, která by mohla zakládat nárok na pojistné plnění.

Po ukončení šetření pojistné události bude pojišťovna pojištěného či osobu uplatňující nárok písemně informovat, zda vznikl nárok na pojistné plnění a v jakém rozsahu, či nikoli.

                       

Doklady nezbytné pro vyřízení pojistné události

Osoby uplatňující nárok na pojistné plnění mají povinnost doložit následující dokumenty:

  • v případě úplné dočasné invalidity (pracovní neschopnosti) pojištěného

Formuláře 1a - Pojistné hlášení o úrazu a nemoci, které vyplní pojištěný a 1b – Pojistné hlášení o úrazu a nemoci – lékař, které vyplní jeho praktický lékař, kopie lékařského potvrzení s datem počátku pracovní neschopnosti (tzv. neschopenky), důvodu pracovní neschopnosti a předpokládaného trvání, kopie pracovní smlouvy a potvrzení zaměstnavatele dokládající, že pojištěný nevykonává práci, kopie oznámení o příjmu (pobírání) příslušných dávek sociálního zabezpečení (nemocenských dávek), jednou měsíčně doklad o trvání pracovní neschopnosti.

  • v případě nedobrovolné ztráty zaměstnání

Formulář „Pojistné hlášení o nedobrovolné ztrátě zaměstnání“ (bude zasláno na vyžádání), které vyplní pojištěný, potvrzení, že pracovní poměr pojištěného, před vznikem pojistné události trval nejméně minimálně po dobu 12 po sobě jdoucích měsíců u jednoho či více zaměstnavatelů, minimálně však po dobu 6 měsíců u jednoho zaměstnavatele před vznikem pojistné události, doklad o ukončení pracovního poměru s uvedením příčiny ukončení, doklad o registraci na Úřadu práce a aktivním hledání nového zaměstnání, doklad o pobírání dávek v nezaměstnanosti, případně jiných dávek státní sociální podpory. 

  • v případě úplné trvalé invalidity (invalidity III. stupně) pojištěného

Formuláře 1a - Pojistné hlášení o úrazu a nemoci, které vyplní pojištěný a 1b – Pojistné hlášení o úrazu a nemoci – lékař, které vyplní jeho praktický lékař, kopie dokumentace o průběhu léčby u odborných lékařů, policejní protokol (v případě nehody), kopie Posudku o invaliditě a rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení o přiznání invalidity III. stupně, důkaz o trvání pracovního poměru pojištěného sjednaného na základě pracovní smlouvy nebo vykonávání výdělečné činnosti na základě živnostenského oprávnění, v den úrazu nebo v první den nemoci vedoucí k úplné trvalé invaliditě pojištěného.

  • v případě vážného onemocnění pojištěného

Formuláře 1a - Pojistné hlášení o úrazu a nemoci, které vyplní pojištěný a 1b – Pojistné hlášení o úrazu a nemoci – lékař, které vyplní jeho praktický lékař, kopie lékařské dokumentace o stanovení diagnózy či provedení chirurgického zákroku. 

  • v případě úmrtí pojištěného

Formuláře 2a - Pojistné hlášení o úmrtí pojištěného, které vyplní osoba uplatňující nárok a 2b - Pojistné hlášení o úmrtí pojištěného – lékař, které vyplní ošetřující lékař pojištěného, ověřená kopie úmrtního listu pojištěného, policejní protokol (v případě nehody), lékařská zpráva z nemocnice (pokud došlo k úmrtí v nemocnici).

Pojistitel si může vyžádat i další dokumenty, jestliže budou nezbytné pro likvidaci pojistné události.

 

 

Nejčastější dotazy

 

Je pracovní úraz pojistná událost?

Ano, pracovní úraz je posuzován jako jakýkoli jiný úraz.

 

Je každá invalidita pojistnou událostí?

Pojistnou událostí z pojištění pro případ úplné trvalé invalidity je (pouze) invalidita III. stupně uznaná Správou sociálního zabezpečení, pokud splňuje podmínky sjednané v pojistné smlouvě.

 

Mohu po vzniku pojistné události nebo po jejím nahlášení přestat platit splátky leasingu/úvěru?

Ne, pojištěný je povinen řádně platit měsíční splátky leasingu/úvěru až do okamžiku, kdy obdrží vyjádření od pojišťovny o vzniku nároku na pojistné plnění. V případě, že nárok vznikne, pojišťovna uhradí pojistné plnění přímo na účet společnosti poskytující finanční službu, a to i zpětně k datu vzniku pojistné události.

 

Mohu se pojistit i v případě, že nejsem zaměstnaný ani nepodnikám?

Ano, do pojištění může vstoupit i žadatel, který je toho času bez pravidelného příjmu. Podmínkou pro uplatnění nároku na pojistné plnění z pojistné události pracovní neschopnosti nebo úplné trvalé invalidity (invalidity III. stupně) je však prokázání příjmu, plynoucího od zaměstnavatele nebo z podnikatelské činnosti v době vzniku pojistné události.

 

Zájemce o pojištění, který není v době své žádosti o zařazení do pojištění zaměstnancem, však nemůže být zařazen do pojištění pro případ ztráty zaměstnání.

 

Mohu se pojistit i v případě, že nesplňuji některou z podmínek uvedených ve zdravotním prohlášení/zdravotním dotazníku?

V případě, že klient nesplňuje podmínky stanovené zdravotním dotazníkem/zdravotním prohlášením, může být zařazen do pojištění pouze pro případ pojistných událostí vzniklých z důvodu úrazu.

 

Mohu vstoupit do pojištění v případě, že jsem v pracovní neschopnosti nebo invalidní?

Ne, žadatel o zařazení do pojištění prohlašuje, že není v době podpisu přihlášky do pojištění v pracovní neschopnosti, ani není invalidní dle jakéhokoli stupně.

 

Může se pojistit osoba na mateřské nebo rodičovské dovolené?

Ano, ale po dobu pobírání státní peněžité podpory v mateřství nebude moci uplatnit nárok na pojistné plnění v důsledku pojistné události úplné trvalé invalidity (invalidity III. stupně), pracovní neschopnosti a nedobrovolné ztráty zaměstnání. 

 

Vztahují se na pojištění nějaké výluky?

Na pojištění jednotlivých pojištěných osob se vztahují výluky, které jsou uvedeny v pojistné smlouvě a v příslušných pojistných podmínkách.

 

Slovník

 

Pojistník – finanční instituce nebo poskytovatel služby, který s pojišťovnou uzavřel rámcovou pojistnou smlouvu

 

Pojistitel – pojišťovna, která s finanční institucí uzavřela rámcovou pojistnou smlouvu

 

Pojištěný – klient finanční instituce nebo poskytovatele služby, který se účastní pojištění na základě rámcové pojistné smlouvy a řádně vyplněné přihlášky do pojištění

 

Pojistná částka – částka v pevně stanovené výši rámcovou pojistnou smlouvou, která je vyplácena v případě pojistné události

 

Pojistné plnění - je finanční obnos, který poskytne pojišťovna v případě pojistné události oprávněné, popř. obmyšlené osobě

 

Pojistná událost – nahodilá skutečnost, se kterou je spojen vznik povinnosti pojišťovny poskytnout pojistné plnění. V případě pojistné události je pojištěný klient povinen dodat pojišťovnou požadované doklady.

 

Oprávněná osoba – pojištěný klient, kterému v případě pojistné události vznikne právo na pojistné plnění

 

Obmyšlená osoba – osoba určená způsobem dle § 51 ve spojení s § 53 odst. 2 zákona o pojistné smlouvě, které vznikne právo na pojistné plnění v případě smrti pojištěného klienta

 

Pojistná doba/počátek pojištění – doba, na kterou bylo pojištění sjednáno. Pojistná doba je pro každého pojištěného klienta odlišná a je uvedena v rámcové pojistné smlouvě, stejně tak jako počátek pojištění.

 

Čekací doba – období rámcovou pojistnou smlouvou stanoveného počtu po sobě jdoucích kalendářních dní ode dne sjednaného jako vznik pojištění. V tomto období není událost, která nastane u pojištěného a která by jinak byla pojistnou událostí, považována za pojistnou událost a pojištěnému nevzniká nárok na pojistné plnění.

 

Odkladná lhůta – lhůta rámcovou pojistnou smlouvou stanoveného počtu po sobě jdoucích kalendářních dní, počítaných od data vzniku pojistné události, po dobu které pojištěnému klientu nevzniká nárok na pojistné plnění

 

Všeobecné pojistné podmínky, zvláštní pojistné podmínky – soubor dalších podmínek k pojištění (například výluky z pojištění, zánik pojištění atd.), nejčastěji přílohou rámcové pojistné smlouvy

 

Informace pro pojištěné klienty

Pro klienty RCI Finance Services, s.r.o.

http://www.rcifs.cz/formulare-ke-stazeni/

Pro klienty UniCredit Leasing CZ a.s.

http://www.unicreditleasing.cz/cz/pojisteni/druhy-pojisteni.html

Pro klienty mBank

http://www.mbank.cz/informace-k-produktum/dokumenty-ke-stazeni/index.html#tabs=2

Pro klienty Equa bank – pojištění schopnosti splácet hypoteční úvěr

http://www.equabank.cz/produkty/hypoteky/ucelova-hypoteka/pojisteni/#submenu

Pro klienty Equa bank – pojištění schopnosti splácet půjčku

http://www.equabank.cz/produkty/pujcky/refinancovani-pujcek/pojisteni/#submenu

http://www.equabank.cz/dulezite-dokumenty/

Pro klienty X Energie, s.r.o. 

http://www.xenergie.cz/formulare