Skip Navigation

Skupinové životní a úrazové pojištění jako benefit pro zaměstnance AT&T

Skupinové pojištění pro zaměstnance AT&T
 • Benefit je plně hrazen zaměstnavatelem
 • Pojistníkem tedy majitelem smlouvy je zaměstnavatel, zaměstnanci nemusí podepisovat žádné dokumenty, smlouvy, pojistné krytí bez zkoumání zdravotního stavu do pojistné částky max. 11,985 mil. Kč
 • Nadstandardní pojistné krytí ve srovnání s trhem
 • Čistě rizikové pojištění bez spořící složky
 • Pojistné krytí platné do doby platnosti platné pracovní smlouvy s AT&T

Jaká připojištění benefit zahrnuje?

 • Smrt z jakékoli příčiny s pojistnou částkou ve výši dvojnásobku roční hrubé mzdy
 • Smrt následkem úrazu s pojistnou částkou ve výši roční hrubé mzdy
 • Úplná trvalá invalidita následkem nemoci nebo úrazu s pojistnou částkou ve výši dvojnásobku roční hrubé mzdy
 • Trvalé následky úrazu s progresí 500% s pojistnou částkou ve výši dvojnásobku roční hrubé mzdy
 • NOVĚ Závažná onemocnění s pojistnou částkou ve výši 250 000 Kč

Minimální pojistná částka pojištění pro případ smrti následkem úrazu je 625 000 Kč a v případě pojištění pro případ smrti z jakékoli příčiny, úplné trvalé invalidity a trvalých následků úrazu s progresí 500% je minimální pojistná částka 1 250 000 Kč.

Pojištění smrti z jakékoli příčiny Collapsed Expanded

Co je kryto?

 •     Smrt následkem nemoci
 •     Smrt následkem úrazu
Pojištění smrti následkem úrazu Collapsed Expanded

Pojistnou událostí je smrt následkem úrazu

 • Za úraz se považuje jakékoliv působení zevních sil nebo vlastní tělesné váhy
 • Plnění je vyplaceno obdobně jako u pojištění z jakýchkoliv příčin
 • V případě smrti následkem úrazu je vyplaceno za krytí smrti z jakékoliv příčiny i za krytí smrti následkem úrazu, celkem tedy 3 násobek roční hrubé mzdy
Pojištění úplné trvalé invalidity následkem nemoci nebo úrazu Collapsed Expanded

 • Pojistnou událostí je úplná trvalá invalidita pojištěného, která vznikla nejdříve po datu počátku pojištění daného pojištěného, potvrzená posudkem o invaliditě a podklady o zdravotním stavu pojištěného v posudku uvedenými, podmíněná určitou dobu svého trvání po doručení posudku, a potvrzená lékařem pojišťovny.
 • Pojistné plnění bude vyplaceno ve formě 3 dávek.
  • 1. dávka ve výši 25% po1 měsíci od doručení posudku              
  • 2. dávka ve výši 25% po 12 měsících od doručení posudku
  • 3. dávka ve výši 50% po 24 měsících od doručení posudku
  Pojištění trvalých následků úrazu s progresí 500% Collapsed Expanded

  Pojistnou událostí je trvalý následek úrazu

  • Plnění je vyplaceno dle závažnosti úrazu a to od „nejmenších“ ve výši 0,5% z pojistné částky až po ty nejzávažnější ve výši 500% pojistné částky
  • Plnění je vyplaceno pojištěnému zaměstnanci
  • Plnění je stanoveno na základě oceňovací tabulky, která uvádí % plnění pro jednotlivé úrazy

  Příklad:

  Vyražený zub 0,5% Pojistné částky
  Ztráta jednoho oka 40% Pojistné částky ( s progresí 80%)
  Pojištění závažných onemocnění Collapsed Expanded

  Pojistnou událostí je diagnóza nebo operace z důvodu vážného onemocnění

  • Plnění je vyplaceno pojištěnému zaměstnanci jednorázově, pokud byla diagnostikována jedna z uvedených nemocí (celkem 32)
  • Vážné onemocnění je například: Rakovina, Infarkt myokardu, Ischemická choroba srdeční vyžadující chirurgický zákrok, Cévní mozková příhoda, Selhání ledvin, Transplantace životně důležitých orgánů, Slepota, Ochrnutí / paraplegie, Koma, Závažné popáleniny

  Dokumenty ke stažení