Skip Navigation

Informace o udržitelném financování

MetLife Europe d.a.c., pobočka pro Českou republiku

Informace podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb (dále jen „nařízení o zveřejňování informací o udržitelném financování“)

Skupina MetLife zavedla řadu politik týkajících se oblastí environmentálních a sociálních a oblasti správy a řízení (ESG) a udržitelného financování. MetLife Investment Management, platforma správy investic skupiny MetLife, která jménem MetLife a klientů, kteří uzavřeli její životní pojištění, spravuje některá investiční aktiva, zveřejnila ESG politiku investování(k dispozici na adrese https://investments.metlife.com/about/esgintegration/). Poslední zprávu skupiny MetLife týkající se udržitelnosti najdete na adrese https://sustainabilityreport.metlife.com/report/.

Společnost MetLife však v současné době nezačleňuje rizika týkající se udržitelnosti do svého investičního rozhodování, ani nezvažuje nepříznivé dopady investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti v souvislosti se svými pojistnými produkty s investiční složkou (IBIP), které jsou produkty investičního životního pojištění (IŽP).

Je to zejména kvůli tomu, že podkladová investiční portfolia těchto IŽP produktů spravují převážně externí správcovské společnosti. MetLife spoléhá na odborné znalosti svých externích správcovských společností, pokud jde o výběr a monitorování svých podkladových investic (včetně oblastí environmentálních, sociálních a oblasti správy a řízení), tyto externí správcovské společnosti však nebyly před vstupem nařízení o zveřejňování informací o udržitelném financování v účinnost povinné zveřejňovat informace o rizicích týkajících se udržitelnosti nebo faktorech udržitelnosti podkladových investic. Jakmile naše externí správcovské společnosti tyto informace zveřejní, bude MetLife moci posoudit a zvážit nepříznivé dopady investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti v souvislosti se svými IŽP produkty.

MetLife má zavedenou politiku odměňování, která splňuje požadavky článku 275 nařízení (EU) 2015/35 (dále jen „nařízení v přenesené pravomoci Solventnost II“). Politika odměňování společnosti MetLife však v současné době neobsahuje informace ohledně začleňování rizik týkajících se udržitelnosti, jelikož rizika týkající se udržitelnosti nebyla z výše uvedených důvodů do investičního rozhodování společnosti MetLife spojeného s IŽP produkty MetLife začleněna.

 

MetLife Europe d.a.c., irská společnost s reg. č. 415123 se sídlem 20 on Hatch, Lower Hatch Street, Dublin 2, Irsko, podnikající v České republice prostřednictvím MetLife Europe d.a.c., pobočka pro Českou republiku, IČO 03926206, Se sídlem Purkyňova 2121/3, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. A77032.