Skip Navigation

Prohlášení o zásadních nepříznivých dopadech na udržitelnost

Informace podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb (dále jen „nařízení o zveřejňování informací o udržitelném financování“ nebo „SFDR“)

Skupina MetLife je odhodlána zajišťovat principy udržitelnosti. MetLife, Inc., hlavní mateřská společnost Společnosti, byla první pojišťovnou se sídlem v USA, která se stala signatářem programu OSN s názvem Global Compact. MetLife, Inc. zajišťuje reporty k indexu Dow Jones Sustainability Index (DJSI), což je každoroční hodnocení podnikové udržitelnosti v rámci projektu Carbon Disclosure Project (CDP); společnost MetLife spojila své výroční podávání zpráv o udržitelnosti prostřednictvím výroční zprávy o udržitelnosti (Global Sustainability Report) s Globální iniciativou pro podávání zpráv (Global Reporting Initiative), Radou účetních standardů pro udržitelnost (Sustainability Accounting Standards Board) a Pracovní skupinou pro zveřejňování finančních informací v oblasti klimatu (Task Force on Climate-related Financial Disclosures).

MetLife Investment Management (MIM), platforma pro institucionální správu skupiny MetLife, je odpovědná za správu všeobecných aktiv skupiny MetLife, včetně aktiv Společnosti (což je portfolio investičních aktiv, které má Společnost k dispozici pro plnění svých závazků z pojištění), jakož i některých aktiv investičních produktů Společnosti založených na pojišťování. MIM je signatářem Zásad pro odpovědné investování (Principles for Responsible Investment (PRI)) a je členem sítě Global Impact Investing Network (GIIN).

Informace o politikách v oblasti integrace rizika udržitelnosti do procesu rozhodování o investicích a o politikách v oblasti náležité péče s ohledem na hlavní nepříznivé dopady udržitelnosti u příslušných faktorů

Společnost věří, že informace o hlavních nepříznivých dopadech (principal adverse impacts (PAI)) faktorů udržitelnosti ovlivňují investiční výkonnost a jsou důležitými faktory pro efektivní řízení rizik a dosahování investičních cílů. Proces náležité péče o investice, který MIM realizuje jménem Společnosti, zahrnuje přezkum významných faktorů v enviromentální a sociální oblasti a v oblasti správy věcí veřejných (environmental, social and governance (ESG)), včetně následujících bodů:

Enviromentální faktory

Identifikujeme a projednáváme záležitosti týkající se problematiky životního prostředí, za účelem stanovení dopadů emitentů na životní prostředí (ovzduší, voda, ochrana půdy, změny klimatu a využívání zdrojů) a rizika, která tyto problémy představují pro úvěrový profil nebo obchodní operace. MIM také hodnotí, jménem Společnosti, potenciální závazky emitenta vyplývající z jeho vlivu na životní prostředí, včetně plateb souvisejících s pokutami uloženými vládními orgány, rizikem sporu nebo budoucími požadavky na související výdaje.

Sociální faktory

Hodnocení problematiky související s pracovními nepokoji, bezpečností a ochranou zdraví, dodržováním pracovněprávních předpisů a obecnými pracovními vztahy a podmínkami. Zkoumání rizik spojených s bezpečností a vhodností produktů, s cílem zajistit udržitelný obchodní provoz v podnikání. To, jak společnost řídí své vztahy se svými zaměstnanci, dodavateli, zákazníky a komunitami, ve kterých působí, je pro investiční analýzu zásadní.

Faktory týkající se správy

Důkladné hodnocení rozmanitosti, nezávislosti a kvalifikace firemních rad a řídících týmů, s cílem zajistit, že společnosti budou připraveny čelit budoucím rizikům a jednat ve svém nejlepším zájmu a v zájmu akcionářů a dalších klíčových zúčastněných stran, se zaměřením na identifikaci řídících týmů, které jasně a důsledně poskytují informace týkající se faktorů ESG důležitých pro příslušné obchodní aktivity.

Řízení rizik je zakořeněno v kultuře MIM a integrováno do celé organizace. Vzhledem k tomu, že MetLife Investment Management (MIM) hodnotí investiční příležitosti jménem Společnosti, jsou předpoklady ESG důležitou součástí procesu náležité péče a Společnost předpokládá, že dodržování osvědčených postupů ESG může minimalizovat finanční rizika, jako například rozpory vyvolané ztrátou zákazníků, pokutami, penalizacemi a náklady na čištění životního prostředí. Relevantní rizika ESG a hodnocení rizik ESG, jsou-li relevantní, jsou zahrnuty jako součást celkového hodnocení rizik.

Ve smyslu Článku 4 SFDR Společnost v současné době neuchovává komplexní údaje týkající se PAI. Společnost se však v současné době zaměřuje na identifikaci a implementaci podrobnějších metod sběru a vykazování údajů PAI do ledna 2022.

Aktivní zapojení a seznamy investičních výjimek

Společnost a MetLife Investment Management (MIM) předpokládají, že aktivní zapojení do vedení společnosti je klíčem ke správné kontrole investičního rizika. Investiční analytici často komunikují a diskutují s vrcholovým vedením firmy v rámci náležité péče a v rámci procesu monitorování portfolia. Probíhající dialog pomáhá zvyšovat povědomí o udržitelných obchodních postupech.

MIM navíc implementovala několik investičních výjimek pro všeobecná aktiva Společnosti. Tyto investiční výjimky se vztahují na útočné a kontroverzní zbraně, tabák a také na určité investice související s tepelným uhlím.

Rozhodnutí zavést tyto investiční výjimky představuje poslední kapitolu v širším příběhu Společnosti týkajícím se problematiky udržitelnosti. Společnost vždy investovala velmi zodpovědně; tyto investiční výjimky jsou v plném souladu s rostoucím zaměřením společnosti MetLife na udržitelnost na všech úrovních v celé organizaci. Další podrobnosti podporující tyto investiční výjimky Společnosti naleznete na našem webu na adrese: https://www.metlife.com/sustainability/data/policies-codes

Další informace o odpovědném investování MIM jsou k dispozici ve výroční zprávě o globální udržitelnosti skupiny MetLife (Global Sustainability Report), která je dostupná na našem webu na adrese: https://sustainabilityreport.metlife.com/report/

Zásady Společnosti pro zapojení akcionářů, které popisují, jak Společnost začleňuje akcionáře do své investiční strategie, lze také získat prostřednictvím našeho webu na adrese: https://www.metlife.eu/shareholder-rights-directive-II/

Informace o politikách v oblasti integrace rizika udržitelnosti do procesu rozhodování o investicích a o politikách v oblasti náležité péče s ohledem na hlavní nepříznivé dopady udržitelnosti u příslušných faktorů v rámci manažerského výběru

Mnoho podkladových aktiv v investičních produktech Společnosti založených na pojišťování je spravováno externími správcovskými společnostmi.

Týmy EMEA pro správu fondů a dohled nad investičními manažery skupiny MetLife jsou odpovědné za výběr a sledování externích správcovských společností. Výběr a monitorování obvykle zahrnují hodnocení výkonu (jak absolutní, tak relativní základ oproti referenčním hodnotám a skupinám podobných subjektů) spolu s kvalitativními faktory (kvalita investičního procesu, celková síla působení týmu a funkční období manažerů). Týmy nedávno aktualizovaly proces výběru a monitorování fondů tak, aby zahrnoval hodnocení faktorů udržitelnosti.

Aktualizovaný proces využívá aktuální a historická data související s ESG za pomoci informací o externích dodavatelích. Analytici hodnotí data ESG u každé strategie nebo fondu na absolutním i relativním základě (vůči skupinám podobných subjektů); v případě potřeby (například u fondů s nejnepříznivějším skóre dopadu v daném období nebo u fondů vykazujících negativní trendy ESG) provede společně se správcovskými společnostmi opatření k vylepšení porozumění procesům ESG a k vylepšení následných výsledků hodnocení.

Kromě toho bylo do žádosti MetLife o informace přidáno několik otázek ESG, které jsou zasílány správcovským společnostem; následné odpovědi jsou považovány za součást celého rozhodovacího procesu.

Tento proces nevylučuje prostředky založené na hodnocení ESG a zohledňuje výzvy, kterým čelí menší a méně vybavené správcovské společnosti s omezenými nebo žádnými hlášenými faktory ESG. Společnost však doporučuje správcovským společnostem, se kterými spolupracuje, aby v maximální možné míře pokročily dále ve vykazování ESG v průběhu času.

Informace o politice odměňování

Společnost má zavedenou politiku odměňování, která splňuje požadavky článku 275 nařízení (EU) 2015/35 (dále jen „nařízení v přenesené pravomoci Solventnost II“). Politika odměňování Společnosti však ještě nebyla aktualizovaná tak, aby obsahovala informace o konzistentnosti s integrací rizik udržitelnosti.

MetLife Europe d.a.c., irská společnost s reg. č. 415123 se sídlem 20 on Hatch, Lower Hatch Street, Dublin 2, Irsko, podnikající v České republice prostřednictvím MetLife Europe d.a.c., pobočka pro Českou republiku, IČO 03926206, Se sídlem Purkyňova 2121/3, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. A77032.