Skip Navigation

Prohlášení o hlavních nepříznivých dopadech na udržitelnost

MetLife Europe d.a.c. (dále „Společnost“)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v sektoru finančních služeb („Nařízení o zveřejňování informací o udržitelném financování“)

Prohlášení o hlavních nepříznivých dopadech na udržitelnost

Skupina MetLife se zavázala k udržitelnosti. MetLife, Inc., hlavní mateřská společnost Společnosti, byla první pojišťovnou se sídlem v USA, která se stala signatářem dohody OSN Global Compact (Globální dohoda OSN). MetLife, Inc. zajišťuje reporty k indexu Dow Jones Sustainability Index (DJSI), což je každoroční hodnocení podnikové udržitelnosti v rámci projektu Carbon Disclosure Project (CDP); společnost MetLife spojila své výroční podávání zpráv o udržitelnosti prostřednictvím výroční zprávy o udržitelnosti (Global Sustainability Report) s Globální iniciativou pro podávání zpráv (Global Reporting Initiative), Radou účetních standardů pro udržitelnost (Sustainability Accounting Standards Board) a Pracovní skupinou pro zveřejňování finančních informací v oblasti klimatu (Task Force on Climate-related Financial Disclosures).

MetLife Investment Management (MIM, Investiční management MetLife), institucionální platforma pro správu skupiny MetLife, je zodpovědná za správu obecných účetních aktiv skupiny MetLife, včetně aktiv společnosti (což je portfolio investičních aktiv, které společnost drží, aby splnila své závazky plynoucí z pojištění), a také některých aktiv investičních produktů Společnosti založených na pojištění. MIM je signatářem Principů odpovědného investování (PRI) a je členem Global Impact Investing Network (GIIN, Globální síť dopadového investování).

PROHLÁŠENÍ O POLITIKÁCH DUE DILIGENCE S OHLEDEM NA HLAVNÍ NEPŘÍZNIVÉ DOPADY INVESTIČNÍCH ROZHODNUTÍ NA FAKTORY UDRŽITELNOSTI

Společnost je přesvědčená, že informace o hlavních nepříznivých dopadech (PAI) faktorů udržitelnosti ovlivňují investiční výkonnost a jsou důležitými faktory pro efektivní řízení rizik a dosažení investičních cílů. Proces investiční due diligence, který MIM provádí jménem společnosti, zahrnuje přezkoumání materiálních faktorů životního prostředí, sociálních věcí a řízení (ESG) v souladu s investičními zásadami ESG společnosti MIM: MetLife-Investment-Management-ESG-Investment-Policy-2021.pdf. Níže naleznete souhrnné shrnutí přístupu MIM k úvahám o ESG, řízení rizik, aktivnímu zapojení a vyloučení a přístupu skupiny MetLife k výběru manažerů třetích stran. Investiční politika ESG společnosti MIM podrobně stanoví interní analýzu prováděnou za účelem identifikace a hodnocení PAI investičních rozhodnutí o faktorech udržitelnosti.

Informace o zásadách MIM týkajících se integrace rizik udržitelnosti do procesu investičního rozhodování

Environmentální

Záležitosti týkající se environmentálních problémů jsou identifikovány a diskutovány s cílem určit dopad emitentů na životní prostředí (včetně ochrany ovzduší, vody, půdy, změny klimatu a využívání zdrojů) a riziko, které takové problémy představují pro úvěrový profil nebo obchodní operace. MIM také jménem Společnosti posuzuje potenciální závazky emitenta vyplývající z jeho dopadů na životní prostředí, včetně plateb souvisejících s pokutami uloženými vládními úřady, rizikem soudního sporu nebo budoucími požadavky na výdaje na nápravu.

Sociální

Hodnotí problematiky pracovních nepokojů, BOZP, dodržování pracovněprávních předpisů a obecných pracovněprávních vztahů a podmínek. Posuzuje také rizika spojená s bezpečností a vhodností produktů, aby bylo zajištěno, že společnosti budou mít udržitelné obchodní operace. Pro investiční analýzu je rozhodující, jak společnost řídí vztahy se svými zaměstnanci, dodavateli, zákazníky a komunitami, ve kterých působí.

Kontrola

Důkladné vyhodnocení rozmanitosti, nezávislosti a kvalifikace představenstev a manažerských týmů společnosti s cílem zajistit, že společnosti jsou připraveny čelit budoucím rizikům a jednat v nejlepším zájmu firmy, akcionářů a dalších klíčových zainteresovaných stran, se zaměřením na identifikaci manažerských týmů, které jasně a konzistentně sdělují informace týkající se faktorů ESG důležitých pro jejich příslušné podnikání.

Řízení rizik

Řízení rizik je zakořeněno v kultuře MIM a integrováno v celé organizaci. Když MIM jménem společnosti posuzuje investiční příležitosti, životně důležitou součástí procesu due diligence jsou úvahy o ESG a společnost věří, že dodržování správných postupů ESG může minimalizovat finanční riziko, jakým jsou kontroverze vyvolané ztrátou zákazníků, pokutami, sankcemi a náklady na čištění životního prostředí. Relevantní rizika ESG a případně i hodnocení rizika ESG jsou zahrnuta jako součást celkového hodnocení rizik.

Ve smyslu článku 4 SFDR Společnost úzce spolupracuje se specialisty na udržitelnost trhu při identifikaci a implementaci robustních metod shromažďování a vykazování dat PAI.

Aktivní zapojení

Společnost a MIM věří, že aktivní zapojení do vedení společnosti je klíčem k řízení investičního rizika. Investiční analytici během počátečního procesu due diligence a jako součást procesu monitorování portfolia často jednají a zapojují se do diskusí s vrcholovým vedením společnosti. Neustálý dialog pomáhá zvyšovat povědomí o udržitelných obchodních praktikách.

Vylučovací kontroly

Kromě toho MIM implementoval několik vylučujících kontrol investic pro aktiva hlavního konta společnosti. Tyto vylučující investiční kontroly se vztahují na útočné a kontroverzní zbraně, tabák a také na určité investice související s energetickým uhlím. 

Rozhodnutí implementovat tyto vylučující kontroly investic je nejnovější kapitolou v širším příběhu společnosti o udržitelnosti. Přestože společnost vždy investovala zodpovědně, tyto kontroly investic jsou v souladu s rostoucím zaměřením společnosti MetLife na udržitelnost na všech úrovních v celé organizaci. Další podrobnosti podporující vylučující kontroly investic společnosti lze nalézt na našich webových stránkách na adrese: MetLife_GA_Exclusionary_Investments_Screens_Policy_PUBLIC.pdf

Informace o zásadách skupiny MetLife Group týkajících se integrace rizik udržitelnosti do procesu investičního rozhodování

Výběr správce

Mnoho podkladových aktiv v investičních produktech Společnosti založených na pojištění je spravováno externími správcovskými společnostmi.

Týmy správy fondů a dohledu nad investičními manažery skupiny MetLife pro oblast EMEA jsou odpovědné za výběr a sledování externích správcovských společností a fondů. Výběr a monitorování obvykle zahrnuje hodnocení výkonu (na absolutním i relativním základě oproti referenčním hodnotám a skupinám podobných subjektů) spolu s kvalitativními faktory (jakými jsou kvalita investičního procesu, celková síla týmu a funkční období manažerů). Týmy svůj proces výběru a monitorování fondů aktualizovaly tak, aby zahrnoval hodnocení faktorů udržitelnosti. 

Aktualizovaný proces využívá aktuální a historická data související s ESG za pomoci informací o externích dodavatelích. Analytici vyhodnocují data ESG u každé strategie nebo fondu jak na absolutním, tak relativním základě (vůči skupinám podobných subjektů) a v případě potřeby (například u fondů s nejnepříznivějším skóre dopadu za dané období nebo u těch, které vykazují negativní trendy ESG) provedou společně se správcovskými společnostmi opatření k vylepšení porozumění procesům ESG a k vylepšení následných výsledků hodnocení. 

Kromě toho bylo k žádosti MetLife o informace přidáno několik otázek ESG, které jsou zasílány správcovským společnostem a následné odpovědi jsou považovány za součást celého rozhodovacího procesu.

Tento proces nevylučuje fondy na základě skóre ESG a zohledňuje výzvy, kterým čelí menší a méně vybavené správcovské společnosti s omezenými nebo žádnými hlášenými faktory ESG. Společnost však doporučuje správcovským společnostem, se kterými spolupracuje, aby v průběhu času v maximální možné míře pokročily dále ve vykazování ESG.

Zpráva o globální udržitelnosti

MetLife Další informace o odpovědných investicích MIM jsou k dispozici ve výroční zprávě o globální udržitelnosti skupiny MetLife, která je přístupná prostřednictvím našich webových stránek zpřístupněná na adrese: https://sustainabilityreport.metlife.com/report/

Zásady zapojení

Zásady společnosti pro zapojení akcionářů, které popisují, jak společnost do naší investiční strategie integrovala zapojení akcionářů, jsou dostupné prostřednictvím našich webových stránek na adrese: https://www.metlife.eu/shareholder-rights-directive-II/ 

Dodržování kodexů odpovědného obchodního chování a mezinárodně uznávaných standardů pro Due Diligence a Reporting

Seznam zásad a kódů dodržovaných společností MetLife naleznete v našem datovém centru ESG: Policies & Codes | MetLife 

Podporujeme záměr Pařížské dohody a závazky přijaté na konferenci OSN o změně klimatu v roce 2021 (COP26) v Glasgow snížit emise skleníkových plynů.

V roce 2022 se společnost MetLife zavázala dosáhnout nulových čistých emisí skleníkových plynů pro své globální operace a investiční portfolio hlavního účtu do roku 2050 nebo dříve. To znamená stavět na stávajících klimatických cílech do roku 2030 a podstatně snížit emise v souladu s Pařížskou dohodou. 

Informace o zásadách odměňování (I když v přístupu Společnosti k odměňování nedošlo k žádné změně, níže uvedené informace byly aktualizovány tak, aby odrážely, že představenstvo Společnosti schválilo změny Zásad odměňování Společnosti, které ukazují, jak jsou do přístupu Společnosti k odměňování integrována rizika udržitelnosti) 

Filozofie odměňování společnosti MetLife odkazuje na rámec řízení rizik společnosti a procesy společnosti, včetně toho, jak program odměňování společnosti MetLife zabraňuje tomu, aby vedoucí pracovníci byli motivováni k podstupování nadměrných rizik. Rámec řízení rizik společnosti, celkové řízení, HR a procesy nákupu zahrnují zvážení rizik udržitelnosti. V důsledku toho je Společnost spokojena s tím, že její politika odměňování je v souladu s integrací rizik udržitelnosti. 

Politika odměňování společnosti byla aktualizována, aby odrážela, jak je tato politika v souladu s integrací rizik udržitelnosti. Tato aktualizovaná verze zásad bude v platnosti od 1. ledna 2023.

MetLife Europe d.a.c., irská společnost s reg. č. 415123 se sídlem 20 on Hatch, Lower Hatch Street, Dublin 2, Irsko, podnikající v České republice prostřednictvím MetLife Europe d.a.c., pobočka pro Českou republiku, IČO 03926206, Se sídlem Purkyňova 2121/3, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. A77032.