Skip Navigation

Skupinové životní a úrazové pojištění jako benefit pro zaměstnance Johnson & Johnson

Skupinové pojištění pro zaměstnance Johnson & Johnson

 • Benefit je plně hrazen zaměstnavatelem
 • Pojistníkem tedy majitelem smlouvy je zaměstnavatel, zaměstnanci nemusí podepisovat žádné dokumenty, smlouvy, pojistné krytí bez zkoumání zdravotního stavu do pojistné částky
 • Nadstandardní pojistné krytí ve srovnání s trhem
 • Čistě rizikové pojištění bez spořící složky
 • Pojistné krytí platné do doby platnosti platné pracovní smlouvy s Johnson & Johnson

Jaká připojištění benefit zahrnuje?

 • Smrt z jakékoli příčiny s pojistnou částkou ve výši dvojnásobku roční hrubé mzdy
 • Smrt následkem úrazu s pojistnou částkou ve výši dvojnásobku roční hrubé mzdy
 • Trvalé následky úrazu s pojistnou částkou ve výši dvojnásobku roční hrubé mzdy
 • NOVĚ Úplná trvalá invalidita následkem nemoci nebo úrazu s pojistnou částkou ve výši dvojnásobku roční hrubé mzdy

Co je kryto?

 •     Smrt následkem nemoci
 •     Smrt následkem úrazu

Pojistnou událostí je smrt následkem úrazu

 • Za úraz se považuje jakékoliv působení zevních sil nebo vlastní tělesné váhy
 • Plnění je vyplaceno obdobně jako u pojištění z jakýchkoliv příčin
 • V případě smrti následkem úrazu je vyplaceno za krytí smrti z jakékoliv příčiny i za krytí smrti následkem úrazu, celkem tedy 3 násobek roční hrubé mzdy

Pojistnou událostí je trvalý následek úrazu

 • Plnění je vyplaceno dle závažnosti úrazu a to od „nejmenších“ ve výši 0,5 % z pojistné částky až po ty nejzávažnější ve výši 250 % pojistné částky
 • Plnění je vyplaceno pojištěnému zaměstnanci
 • Plnění je stanoveno na základě oceňovací tabulky, která uvádí % plnění pro jednotlivé úrazy

 

Příklad:

 • Vyražený zub - 0,5 % pojistné částky
 • Ztráta jednoho oka - 40 % pojistné částky (55% s progresí)
 

Pojistnou událostí je úplná trvalá invalidita pojištěného, která vznikla nejdříve po datu počátku pojištění daného pojištěného, potvrzená posudkem o invaliditě a podklady o zdravotním stavu pojištěného v posudku uvedenými, podmíněná určitou dobu svého trvání po doručení posudku, a potvrzená lékařem pojišťovny.

Pojistné plnění bude vyplaceno ve formě 3 dávek.

 • 1. dávka ve výši 25 % po 1 měsíci od doručení posudku
 • 2. dávka ve výši 25 % po 12 měsících od doručení posudku
 • 3. dávka ve výši 50 % po 24 měsících od doručení posudku

Dokumenty ke stažení