Pokud dojde k pracovnímu úrazu, můžete mít nárok na náhradu škody nebo nemajetkové újmy z pracovního úrazu plynoucích. Je proto dobré vědět, za jakých podmínek můžete o odškodnění požádat a jak v případě, že se vám nějaká pracovní nehoda stane, postupovat.

Zákoník práce poměrně přesně specifikuje, co to vlastně je pracovní úraz. Jde o poškození zdraví či smrt zaměstnance, k němuž došlo nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi. Úrazy se pak dále klasifikují podle závažnosti na smrtelné a ostatní, které mohou být různě závažné. Každoročně u nás dojde k několika desítkám tisíc pracovních úrazů, jen malé procento z nich (okolo stovky případů ročně) je však smrtelných. Téměř polovina všech úrazů se stane ve zpracovatelském průmyslu, ke smrtelným úrazům nejčastěji dochází ve stavebnictví (asi pětina případů). Příčinou úrazu nejčastěji bývá manipulace se strojem či pracovním materiálem.

Jak v případě, že se pracovní úraz stane, postupovat? V první řadě je vždy potřeba ho nahlásit vašemu nadřízenému. V případě, že jste toho schopni, byste to měli udělat osobně a bezodkladně, v opačném případě se o to musí postarat někdo z vašich spolupracovníků, respektive svědků nehody. Zaměstnavatel následně zajistí poskytnutí první pomoci, případně zavolá lékaře. V další fázi se prověřují okolnosti, za kterých k úrazu došlo, je zaevidován do knihy úrazů a rovněž je sepsán záznam o úrazu, který je následně předán příslušným orgánům. Všechny tyto povinnosti leží na zaměstnavateli.

Postižený, pokud mu vznikla škoda nebo nemajetková újma, může požádat svého zaměstnavatele o její náhradu. Konkrétně můžete požádat o náhradu ztráty na výdělku po dobu a po skončení pracovní neschopnosti, za bolest a ztížení společenského uplatnění, účelně vynaložených nákladů spojených s léčením a věcné škody. Zaměstnavatel žádost a její oprávněnost zváží, následně vypočte celkovou výši náhrad vzniklé škody a nemajetkové újmy a poté je postiženému vyplatí, nebo předá k dalšímu řešení pojišťovně.

Přestože úraz často bývá dílem náhody, existují pravidla, která je vhodné dodržovat, abyste minimalizovali riziko, že k němu dojde. V první řadě je třeba přistupovat k práci zodpovědně s ohledem na zdraví své i svých kolegů a dodržovat bezpečnostní pravidla. To znamená především správnou manipulaci s pracovními pomůckami a stroji a neobcházení pracovních předpisů. Uveďme si jednoduchý příklad. Pokud zjistíte, že stroj, na němž pracujete, vykazuje známky závady nebo na něm chybí důležitá součástka, rozhodně byste jej neměli používat nebo se ho pokusit svépomocí opravit. Příslušnou závadu nahlaste nadřízenému a případné opravy nechte na specialistovi. Předejdete tak možnému zranění způsobenému nesprávnou manipulací.

Při jakékoliv, ale především potenciálně nebezpečné práci, je rovněž důležitá maximální koncentrace. Vždy byste měli věnovat pozornost pracovnímu úkolu, který provádíte, a příslušnému stroji. Nezapomínejte ani na správné ochranné pomůcky, jako jsou rukavice, přilby, brýle apod. V potenciálně nebezpečném pracovním prostředí se chovejte zodpovědně a zbytečně neriskujte. Kupříkladu byste si neměli zapálit cigaretu na místě, kde se skladují hořlaviny a může zde tudíž dojít k výbuchu.

Nikdo vám nezaručí, že se pracovní úraz nestane právě vám. Zodpovědným přístupem však můžete šanci, že k tomu dojde, minimalizovat.