Skip Navigation

Hlášení poj. událostí z důvodu úmrtí pojištěného

Pro ohlášení pojistných událostí, při kterých dojde k úmrtí, potřebujete 2 formuláře: 

  • Formulář 2a je určen k vyplnění pro obmyšleného, kterého stanovil pojištěný v pojistné smlouvě, nebo který je stanoven na základě příslušného ustanovení zákona. Za nezletilého vyplní formulář jeho zákonný zástupce (kterýkoli). Ve formuláři Vás prosíme o úplné a pravdivé zodpovězený všech dotazů. Vyplněný formulář nezapomeňte na zadní straně podepsat a uvést datum.  Formulář 2a ke stažení níže.
  • Formulář 2b předejte prosím k vyplnění praktickému lékaři pojištěného, případně ošetřujícímu lékaři. Formulář 2b ke stažení níže.

Jak provést identifikaci?

Součástí formuláře 2a je identifikace obmyšleného nebo zákonného zástupce u nezletilých.

Identifikaci si musí nechat potvrdit každý obmyšlený před výplatou pojistného plnění v částce 20.000,-Kč a výše (podle zákona č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu).

Identifikaci můžeme provést zdarma při osobním setkání dle Vašeho občanského průkazu prostřednictvím pověřeného zaměstnance naší pojišťovny nebo pojišťovacího zprostředkovatele.

Identifikaci provádí též obecní úřad, notář, případně i jiné úřady, a to za příslušný poplatek. Doporučujeme Vám využít služeb zaměstnanců a pojišťovacích zprostředkovatelů naší pojišťovny, jelikož naše pojišťovna tento poplatek obmyšleným neproplácí.

K vyplněným formulářům 2a/2b prosím dále přiložte

  • kopii zprávy z nemocnice, pokud byl pojištěný hospitalizován
  • kopii policejního protokolu o vyšetřování nehody, pokud nehodu vyšetřovala Policie ČR
  • kopii občanského průkazu obmyšleného
  • kopii rodného listu, je-li obmyšleným dítě bez občanského průkazu
  • úředně ověřenou kopii úmrtního listu (úřední ověření může provést zaměstnanec naší pojišťovny, pojišťovací zprostředkovatel, obecní úřad, Česká pošta, notář)

Vyplněné formuláře a výše uvedené dokumenty zašlete na adresu MetLife Europe d.a.c., pobočka pro Českou republiku, Purkyňova 2121/3, 110 00 Praha 1.

Po obdržení všech podkladů zahájí naše pojišťovna šetření pojistné události tak, jak jí ukládají příslušná ustanovení zákona. V případě, že budeme potřebovat doplnit další informace nebo podklady pro posouzení nároku, obrátíme se na Vás se žádostí o jejich doložení, případně si ověříme potřebné údaje u Vašeho ošetřujícího lékaře, bude-li to možné.

O vyřízení každé žádosti o pojistné plnění Vás budeme informovat dopisem zaslaným na zaevidovanou korespondenční adresu. Obmyšlený bude informován dopisem zaslaným na adresu uvedenou ve formuláři pojistného hlášení 2a.

Hlášení pojistné události

Default Document (PDF-316 KB)
Hlášení pojistné události

Default Document (PDF-106 KB)