Skip Navigation

Hlášení všech typů pojist. událostí (kromě úmrtí)

Pro ohlášení pojistných událostí, při kterých nedojde k úmrtí, potřebujete 2 formuláře:

 • Formulář 1a vyplňujete Vy (pojištěný). V případě nezletilého pojištěného vyplňuje formulář jeho zákonný zástupce. Pokud má dítě dva zákonné zástupce, vyplní formulář ten, který je zároveň pojistníkem. Ve formuláři Vás prosíme o úplné a pravdivé odpovědi na všechny dotazy, které se vztahují k Vašemu úrazu nebo nemoci. Vyplněný formulář nezapomeňte na zadní straně podepsat a uvést datum. Formulář 1a ke stažení níže.
 • Formulář 1b předejte prosím k vyplnění Vašemu ošetřujícímu lékaři. Formulář 1b ke stažení níže.

K formulářům prosím dále dodejte:

 • kopii lékařské zprávy o ošetření bezprostředně po úrazu nebo prvních příznacích nemoci (u všech pojištění)
 • kopii policejního protokolu o vyšetřování nehody, pokud se jednalo o nehodu vyšetřovanou Policií ČR (u všech pojištění)
 • kopii lékařské zprávy s popisem provedeného chirurgického zákroku, byl-li proveden
 • kopii kompletní propouštěcí zprávy z nemocnice (z každé hospitalizace), pokud se uskutečnila
 • při uplatnění nároku z pojištění pro případ pracovní neschopnosti (nebo zproštění od placení pojistného z důvodu pracovní neschopnosti) přiložte kromě výše uvedeného:
 • kopii potvrzení o pracovní neschopnosti
  •  kopii záznamů z lékařských průběžných kontrol
  • máte-li sjednáno pojištění, u kterého se vyžaduje prokázání příjmu, přiložte doklad o výši Vašeho příjmu (více informací je uvedeno v pojistných podmínkách Vašeho pojištění)
  • byla-li u Vašeho pojištění sjednána podmínka existence nemocenského pojištění, přiložte doklad o zaplacení pojistného za nemocenské pojištění po dobu 3 měsíců před vznikem pracovní neschopnosti (OSVČ i po dobu trvání pracovní neschopnosti) nebo o pobírání nemocenských dávek
 • při uplatnění nároku na zproštění od placení pojistného z důvodu trvalé invalidity nebo z pojištění trvalé invalidity přiložte kopii Posudku o invaliditě vydaného správou sociálního zabezpečení.

Po obdržení všech podkladů zahájí naše pojišťovna šetření pojistné události tak, jak jí ukládají příslušná ustanovení zákona. V případě, že budeme potřebovat doplnit další informace nebo podklady pro posouzení nároku, obrátíme se na Vás se žádostí o jejich doložení, případně si ověříme potřebné údaje u Vašeho ošetřujícího lékaře, bude-li to možné.

O vyřízení každé žádosti o pojistné plnění Vás budeme informovat dopisem zaslaným na zaevidovanou korespondenční adresu.

Hlášení pojistné události

Default Document (PDF-154 KB)
Hlášení pojistné události

Default Document (PDF-138 KB)
Hlášení pojistné události

Default Document (PDF-61 KB)
Hlášení pojistné události

Default Document (PDF-65 KB)