Skip Navigation

Slovník pojmů

Většina lidí nepoužívá výrazy z oblasti pojišťovnictví každý den, a tak mohou být některá slova nesrozumitelná. Níže naleznete nejčastěji používané výrazy, se kterými se můžete setkat.
A Č D I M O P S Š T Ú V Z
A
Akceptace

Uznání návrhu pojistníka na uzavření pojistné smlouvy za platný, pokud splňuje formální náležitosti a podmínky stanovené pro daný druh pojištění ve smyslu pojistného rizika.

Č
Čekací doba

Doba, po jejímž uplynutí vzniká nárok na plnění.

D
Denní odškodné

Tento termín se obvykle používá v úrazovém pojištění a týká se pojistného plnění za dobu hospitalizace. V pojištění pro případ hospitalizace a/nebo chirurgického zákroku nebo v pojištění Lékařské konzultace či Speciální hospitalizace jde o částku tohoto plnění připadající na jeden den hospitalizace podle pojistných podmínek. Nárok na toto plnění však vzniká, jen pokud celková doba hospitalizace je delší než minimální doba hospitalizace stanovená v pojistných podmínkách či v pojistné smlouvě.

Dlužník

Ten, kdo si půjčuje (od věřitele). V pojištění je v pozici dlužníka pojistník, který je povinen podle pojistné smlouvy platit pojistné.

Doba hospitalizace

Pobyt v nemocnici nejméně na jeden den (jeden den znamená dobu 24 hodin nebo přes jednu noc).

I
Indexace

Indexace slouží k ochraně pojistného krytí před inflací. Této ochrany je dosaženo roční indexací pojistného a pojistného plnění pro případ smrti u základního životního pojištění. K navýšení pojistné ochrany dochází bez dodatečného zkoumání pojistných rizik. Pokud klient dva roky po sobě neuhradí indexované pojistné, zaniká právo na indexaci. O indexaci může znovu zažádat, v tom případě ale budou prozkoumána jeho zdravotní rizika.

M
Matematické rezervy

Matematické rezervy jsou tvořeny prostředky z přijatého pojistného, které jsou dále investovány na finančním trhu. Smyslem rezervy je, aby pojišťovna měla připraveny finance na výplatu pojistného plnění. Pro výpočet rezerv se používají metody, které jsou výsledkem pojistně-matematických postupů a výpočtů a musí být schváleny příslušným dozorčím orgánem. Do vzorců výpočtu matematických rezerv vstupují: věk pojištěného při uzavření pojištění, pohlaví pojištěného, délka trvání pojištění a pojistná částka. Růst rezerv není lineární, ale postupně se zrychluje v důsledku zhodnocování stále větší hodnoty rezervy. Na konci pojistné doby dosáhne rezerva celé pojistné částky.

O
Odkupné

Všeobecné pojistné podmínky životního pojištění stanoví předpoklady, za nichž vzniká právo na zrušení pojištění s výplatou odkupného. Odkupné je částka, na niž má nárok ten, kdo s pojistitelem uzavřel pojistnou smlouvu, a to na základě jeho žádosti na zrušení životního pojištění při splnění stanovených podmínek. Výplatou odkupného pojištění zaniká.

Obmyšlený

Fyzická nebo právnická osoba, které v případě smrti pojištěné osoby vznikne právo na pojistné plnění. Obmyšlenou osobu může určit pojistník jménem nebo vztahem a může ji až do vzniku pojistné události změnit. Změna je však účinná až doručením pojistiteli. Není-li obmyšlená osoba určena nebo nenabude-li práva na plnění, nabývají tohoto práva osoby určené zákonem, který také stanoví bližší pravidla pro toto určení. Pravidlo pro dědění zde neplatí. Až do vzniku pojistné události nevznikají obmyšlené osobě z pojištění žádná práva.

P
Podíl na zisku

Pojistitel u životního pojištění poskytuje podíl na zisku. Podíl na zisku se počítá z investovaných odpovídajících rezerv pojistného životních pojištění, a to po odečtení technické úrokové míry pro daný typ pojištění a max. 2 % výdajů na investice.

Pojistitel

Subjekt, k jehož předmětu podnikání patří provozovat pojišťovací činnost na základě povolení České národní banky. Má zejména právo na pojistné a povinnost vyplatit pojistné plnění v případě pojistné události.

Pojistka

Písemné potvrzení pojistitele o uzavření pojistné smlouvy.

Pojistná částka

V pojistné smlouvě dohodnuté nejvyšší plnění z pojistné události, event. z několika pojistných událostí za určité časové období. Může být využívána i jako základ pro výpočet pojistného. V pojištění osob je základem pro stanovení výše pojistného plnění.

Pojistná doba

Časové období, na které se pojištění sjednává. Pokud v jeho průběhu dojde k pojistné události, vzniká také povinnost pojistitele plnit.

Pojistná smlouva

Právní dokument vytvořený písemnou formou. Úplnou pojistnou smlouvu tvoří: řádně vyplněný návrh na uzavření pojistné smlouvy, prohlášení učiněná pojistníkem a/nebo pojištěným, která jsou uvedena v návrhu na uzavření pojistné smlouvy, osvědčení, lékařské zprávy a jiné dokumenty podepsané pojistníkem a/nebo pojištěným a pojistitelem, jakékoli doplňující otázky pojistitele a odpovědi pojistníka a/nebo pojištěného na ně, pojistka, Všeobecné pojistné podmínky, v případě uzavření připojištění i příslušné Zvláštní pojistné podmínky připojištění přiložené k základnímu životnímu pojištění, jakékoli připojené dodatky a/nebo smluvní ujednání. Pojistnou smlouvu lze též definovat jako dvoustranný právní úkon, na jehož základě vzniká a trvá soukromé pojištění.

Pojistná událost

Nahodilá skutečnost, se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele plnit. Její definici určují všeobecné pojistné podmínky, zvláštní pojistné podmínky a/nebo smluvní ujednání.

Pojistné

Úplata za poskytování pojistné ochrany. Pojistné je obvykle placeno opakovaně v dohodnutých
pojistných obdobích (běžné pojistné), nebo u některých pojištění najednou za celou pojistnou dobu (jednorázové pojistné). Pojistné je povinen platit pojistník.

Pojistné plnění

Peněžní částka vyplacená pojišťovnou jako obnos v souladu s pojistnou smlouvou a pojistnými podmínkami.

Pojistné riziko

Přesně definované a vymezené riziko, které pojišťovna přebírá. Riziko, před kterým pojištění chrání pojištěné osoby.

Pojistník

Ten, kdo uzavřel s pojistitelem pojistnou smlouvu. Má právo dispozice s pojistnou smlouvou a
povinnost platit pojistné.

Pojištěný

Ten, na jehož majetek, život, zdraví nebo odpovědnost za škodu se pojištění vztahuje. V případě
pojistné události má právo na pojistné plnění, není-li stanoveno jinak.

Připojištění

Další druhy pojištění, která si lze sjednat vedle základního pojištění pro rizika, která základním pojištěním kryta nejsou. Připojištěním k základnímu životnímu pojištění je například pojištění pro případ smrti následkem úrazu a trvalé invalidity následkem úrazu, které tak pro případ smrti následkem úrazu zvyšuje pojistné plnění.

S
Smluvní ujednání

Pro smluvní strany závazná ustanovení pojistné smlouvy specifikující daný pojistný vztah v návaznosti na všeobecné pojistné podmínky a zvláštní pojistné podmínky i s povolenými odchylkami. Tyto odchylky často rozšiřují krytí původního pojistného rizika a v některých případech stanoví dodatečné výluky.

Š
Škodná událost

Skutečnost, ze které vzniká škoda a která by mohla být důvodem vzniku pojistné události.

T
Trvalé následky úrazu (trvalá invalidita)

Tento termín se používá v úrazovém pojištění a představuje trvalé poškození zdraví. Pojistnou událostí je trvalá invalidita pojištěného následkem úrazu, v jejímž důsledku došlo ke ztrátě končetiny či orgánu nebo k trvalé ztrátě funkce končetiny nebo orgánu.

Pojistné plnění za trvalé následky úrazu se stanoví na základě hodnocení jejich rozsahu příslušným procentem z dohodnuté pojistné částky.

Ú
Úraz

Neočekávané a náhlé působení zevních sil nebo vlastní tělesné síly nezávisle na vůli pojištěného, ke kterému došlo během trvání pojištění a kterým bylo pojištěnému způsobeno poškození zdraví nebo smrt.

V
Vinkulace pojištění

Vázání výplaty pojistného plnění na splnění dohodnuté podmínky, nebo neodvolatelný příkaz pojištěného, aby pojistné plnění bylo vyplaceno třetí osobě, zpravidla věřiteli pojištěného.

Všeobecné pojistné podmínky

Úpravu vymezuje zákon č. 277/2009 Sb., zákon o pojišťovnictví.

Výluky z pojištění

Rizika, které jsou vyňata z pojistného krytí. Některé z nich lze připojistit za zvýšené pojistné. V úrazovém pojištění lze například připojistit jízdu na motocyklu s vyšší kubaturou.

Z
Zprostředkovatel

Fyzická nebo právnická osoba s bydlištěm nebo sídlem na území České republiky oprávněná v rámci své podnikatelské činnosti uzavírat s pojistiteli zprostředkovatelské smlouvy směřující k tomu, aby třetí osoby uzavřely s pojistitelem pojistnou smlouvu.

Zproštění od placení pojistného

Zvláštní pojistné podmínky připojištění zproštění od placení pojistného stanoví, za jakých podmínek je pojistník zproštěn povinnosti platit pojistné, aniž je tím dotčena výše pojistného plnění v případě pojistné události nebo existence pojištění. Tento nárok je podmíněn přiznáním plné invalidity podle definice uvedené v pojistných podmínkách.

Zástavní smlouva

Smlouva, kterou mezi sebou uzavírají zástavce a věřitel. Pro klienta pojišťovny je to smlouva uzavřená mezi pojištěným jako zástavcem a finanční institucí nebo věřitelem, fyzickou osobou, kterou se zřizuje zástavní právo k nároku (pohledávce) pojištěného na pojistné plnění z pojistné smlouvy.