Skip Navigation

Pojištění schopnosti splácet

Produkt životního pojištění a doplňkového pojištění k životnímu pojištění, který poskytuje pojištěné osobě pojistnou ochranu pro případ ztráty pravidelného příjmu v důsledku náhlého onemocnění, úrazu, případně ztráty zaměstnání nebo úmrtí.

Komplexní pojistná ochrana pro případ ztráty příjmu v důsledku úrazu nebo nemoci

  • chrání schopnost splácení finančního závazku 
  • zahrnuje nejčastější příčiny ztráty pravidelného příjmu
  • poskytováno na základě rámcových pojistných smluv uzavřených mezi MetLife pojišťovnou a.s. a poskytovatelem finanční služby
  • jednoduché zařazení do pojištění 
  • efektivní ochrana proti neočekávaným událostem

Pojistná rizika

Pojištění jednotlivých pojistných rizik je nabízeno v tzv. pojistných balíčcích, které mohou zahrnovat pojistné krytí pro případ pracovní neschopnosti, nezaměstnanosti, úplné trvalé invalidity, vážného onemocnění a úmrtí. V každé pojistné smlouvě je uvedeno, na která z výše uvedených rizik se pojistná smlouva vztahuje.

Pojištění je určeno pro fyzické osoby – zaměstnance i osoby samostatně výdělečně činné, tzv. OSVČ, které jsou účastníky nemocenského pojištění. Pojistnou událostí je pracovní neschopnost pojištěné osoby z důvodu úrazu nebo nemoci, v jejímž důsledku nemůže pojištěný vykonávat svoji práci nebo své zaměstnání, přinášející výdělek nebo zisk.

Pokud vznikne pojištěnému nárok na pojistné plnění z důvodu pracovní neschopnosti, převezme pojišťovna úhradu jeho měsíčních splátek počínaje měsíční splátkou, jejíž splatnost nastane po uplynutí odkladné lhůty stanovené v rámcové pojistné smlouvě.

Rámcová pojistná smlouva rovněž stanovuje maximální výši měsíční splátky pojistného plnění a stejně tak i maximální počet měsíčních splátek pojistného plnění, které lze vyplatit v rámci jedné pojistné události a současně i po celou dobu trvání pojištění v případě, že u pojištěného nastane více pojistných událostí.

Další informace o tomto pojištění jsou uvedeny v konkrétní rámcové pojistné smlouvě a v pojistných podmínkách, které jsou k dispozici u poskytovatele finanční nebo jiné služby nabízejícího toto pojištění.

Pojištění je určeno pro fyzické osoby – zaměstnance s pracovním poměrem v České republice a podle zákonů České republiky. Pojistnou událostí je ukončení hlavního pracovního poměru pojištěného následkem jednostranného rozhodnutí jeho zaměstnavatele ukončit pracovněprávní vztah s pojištěným v důsledku nadbytečnosti nebo z jakéhokoliv jiného důvodu, kromě důvodů uvedených v příslušných pojistných podmínkách pro případ nedobrovolné ztráty zaměstnání a za předpokladu, že pojištěný nemá žádný jiný příjem (např. z podnikatelské činnosti nebo jiného zaměstnání).

Nezaměstnanou osobou pro účely tohoto pojištění je považována osoba, která je v České republice registrována v evidenci nezaměstnaných na příslušném Úřadu práce a které je současně v České republice přiznána podpora v nezaměstnanosti, případně dávky státní sociální podpory nahrazující dávky v nezaměstnanosti.

Na pojistné krytí se vztahuje čekací doba v délce 90 dnů, počítaná od data vstupu do pojištění. Ztráta zaměstnání, která nastane během tohoto období, není pojistnou událostí.

Pokud vznikne pojištěnému nárok na pojistné plnění z důvodu nedobrovolné ztráty zaměstnání, převezme pojišťovna úhradu jeho měsíčních splátek počínaje měsíční splátkou, jejíž splatnost nastane po uplynutí odkladné lhůty stanovené v rámcové pojistné smlouvě.

Rámcová pojistná smlouva rovněž stanovuje maximální výši měsíční splátky pojistného plnění a stejně tak i maximální počet měsíčních splátek pojistného plnění, které lze vyplatit v rámci jedné pojistné události a současně i po celou dobu trvání pojištění v případě, že u pojištěného nastane více pojistných událostí.

Další informace o tomto pojištění jsou uvedeny v konkrétní rámcové pojistné smlouvě a v pojistných podmínkách, které jsou k dispozici u poskytovatele finanční nebo jiné služby nabízejícího toto pojištění.

Pojištění je určeno pro fyzické osoby – zaměstnance i osoby samostatně výdělečně činné, tzv. OSVČ. Pojistnou událostí je uznání stavu úplné trvalé invalidity, (invalidity III. stupně), následkem úrazu nebo nemoci, který pojištěnému zabraňuje vykonávat jakékoliv zaměstnání, povolání nebo práci přinášející pojištěnému výdělek nebo zisk a který přetrvává 12 následujících měsíců od data úrazu, který ji způsobil, nebo do data stanovení diagnózy nemoci, která ji způsobila a je na konci tohoto období konečná a trvalá.

Pokud vznikne pojištěnému nárok na pojistné plnění z důvodu úplné trvalé invalidity (invalidity III. stupně), uhradí pojišťovna jednorázově poskytovateli finanční služby zůstatek finančního závazku tohoto klienta, který zůstal nesplacen ke dni vzniku pojistné události, popřípadě jinou výši pojistného plnění, definovaného v rámcové pojistné smlouvě.

Další informace o tomto pojištění jsou uvedeny v konkrétní rámcové pojistné smlouvě a v pojistných podmínkách, které jsou k dispozici u poskytovatele finanční nebo jiné služby nabízejícího toto pojištění.

Pojištění je určeno pro fyzické osoby – zaměstnance i osoby samostatně výdělečně činné, tzv. OSVČ. Pojistnou událostí je určení diagnózy onemocnění definovaného v příslušných pojistných podmínkách vztahujících se k tomuto pojištění nebo provedení operace z důvodu onemocnění definované rovněž v těchto pojistných podmínkách u pojištěné osoby.

Pokud vznikne pojištěnému nárok na pojistné plnění z důvodu vážného onemocnění, uhradí pojišťovna jednorázově poskytovateli finanční služby zůstatek finančního závazku jeho pojištěného klienta, který zůstal nesplacen ke dni vzniku pojistné události, popřípadě jinou výši pojistného plnění, definovaného v rámcové pojistné smlouvě.

V tomto pojištění může být stanovena čekací doba v délce definované rámcovou pojistnou smlouvou a počítané od data vstupu do pojištění. Událost, ke které dojde během tohoto období a která by jinak byla pojistnou událostí, nebude považována za pojistnou událost.

Další informace o tomto pojištění jsou uvedeny v konkrétní rámcové pojistné smlouvě a v pojistných podmínkách, které jsou k dispozici u poskytovatele finanční nebo jiné služby nabízejícího toto pojištění.

Pojištění pro případ úmrtí je součástí každého “pojistného balíčku“ pojištění schopnosti splácet.  

Toto pojištění je určeno pro fyzické osoby – zaměstnance i pro osoby samostatně výdělečně činné, tzv. OSVČ.

Pojistnou událostí je úmrtí pojištěného následkem úrazu nebo nemoci krytých pojištěním. V případě vzniku nároku na pojistné plnění, uhradí pojišťovna jednorázově poskytovateli finanční služby zůstatek finančního závazku jeho pojištěného klienta, který zůstal nesplacen ke dni vzniku pojistné události, popřípadě jinou výši pojistného plnění, definovanou v rámcové pojistné smlouvě.

Další informace o tomto pojištění jsou uvedeny v konkrétní rámcové pojistné smlouvě a v pojistných podmínkách, které jsou k dispozici u poskytovatele finanční nebo jiné služby nabízejícího toto pojištění.

Časté dotazy

Ano, pracovní úraz je posuzován jako jakýkoli jiný úraz.

Pojistnou událostí z pojištění pro případ úplné trvalé invalidity je (pouze) invalidita III. stupně uznaná Správou sociálního zabezpečení, pokud splňuje podmínky sjednané v pojistné smlouvě.

Ne, pojištěný je povinen řádně platit měsíční splátky leasingu/úvěru až do okamžiku, kdy obdrží vyjádření od pojišťovny o vzniku nároku na pojistné plnění. V případě, že nárok vznikne, pojišťovna uhradí pojistné plnění přímo na účet společnosti poskytující finanční službu, a to i zpětně k datu vzniku pojistné události.

Ano, do pojištění může vstoupit i žadatel, který je toho času bez pravidelného příjmu. Podmínkou pro uplatnění nároku na pojistné plnění z pojistné události pracovní neschopnosti nebo úplné trvalé invalidity (invalidity III. stupně) je však prokázání příjmu, plynoucího od zaměstnavatele nebo z podnikatelské činnosti v době vzniku pojistné události.

Zájemce o pojištění, který není v době své žádosti o zařazení do pojištění zaměstnancem, však nemůže být zařazen do pojištění pro případ ztráty zaměstnání.

V případě, že klient nesplňuje podmínky stanovené zdravotním dotazníkem/zdravotním prohlášením, může být zařazen do pojištění pouze pro případ pojistných událostí vzniklých z důvodu úrazu.

Ne, žadatel o zařazení do pojištění prohlašuje, že není v době podpisu přihlášky do pojištění v pracovní neschopnosti, ani není invalidní dle jakéhokoli stupně.

Ano, ale po dobu pobírání státní peněžité podpory v mateřství nebude moci uplatnit nárok na pojistné plnění v důsledku pojistné události úplné trvalé invalidity (invalidity III. stupně), pracovní neschopnosti a nedobrovolné ztráty zaměstnání. 

Na pojištění jednotlivých pojištěných osob se vztahují výluky, které jsou uvedeny v pojistné smlouvě a v příslušných pojistných podmínkách.

Informace pro pojištěné klienty