Skip Navigation

Připojištění pro děti

V případě, že pojištěné dítě zemře následkem úrazu, bude obmyšleným osobám uvedeným v pojistné smlouvě vyplacena sjednaná částka.

Připojištění kryje veškeré trvalé následky způsobené úrazem. Dle závažnosti trvalých následků bude vyplaceno určité procento z částky sjednané v pojistné smlouvě. U závažnějších následků bude navíc toto plnění navýšeno díky tzv. progresi (až 1 000 %). Je možné volit ze 2 variant – od 0,5 %, od 10 %.

Až 2násobné plnění o prázdninách – pokud dojde k úrazu dítěte během státem vyhlášených prázdnin, bude vyplaceno až 2x více.

Připojištění Horní končetiny poskytuje pojistnou ochranu pro případ úrazu, nemoci nebo chirurgického zákroku horních končetin bez ohledu na to, zda zanechájí trvalé následky či nikoli. Pojistná ochrana je poskytována jak za vážné, tak i méně vážné úrazy a/nebo s pecifikované nemoci. Jednorázová výplata pojistného plnění nezávisí na délce léčení, ale je již předem ohodnocena procentem z pojistné částky v Oceňovací tabulce. K výplatě pojistného plnění dochází již při vzniku pojistné události, nikoliv až při doléčení.

Až 2násobné plnění o prázdninách – pokud dojde k úrazu dítěte během státem vyhlášených prázdnin, bude vyplaceno až 2x více.

Připojištění poskytuje rychlé plnění v případě vážných i méně vážných úrazů. Nezáleží tedy na tom, zda úraz zanechá trvalé následky či nikoli. Pojištěnému dítěti bude vyplaceno dané procento z částky sjednané v pojistné smlouvě (podle oceňovací tabulky).

V případě stanovení diagnózy závažného onemocnění dítěte bude vyplaceno 100 % pojistné částky za každou skupinu stanovenou v oceňovací tabulce, která je rozdělena do 5 oblastí – nádory, nemoci související se srdcem a cévami, nemoci související s dalšími hlavními orgány a funkcemi, nemoci související s nervovým systémem a ostatní závažná onemocnění. Maximální možná výplata tedy činí až 500 %.

Varianta Extra Plus navíc poskytuje rozšířené krytí. U některých diagnóz je možná také částečná výplata u mírnějších rozsahů nemocí, a to v poměru 25 % nebo 50 % ze sjednané pojistné částky.

Připojištění je zaměřeno na klasické operace nutné z důvodu závažných zdravotních komplikací, ale i drobnější chirurgické zákroky z důvodu nemoci nebo úrazu, včetně ošetření zlomenin a popálenin. V případě, že bude pojištěnému dítěti proveden chirurgický zákrok, bude mu vyplaceno dané procento z částky sjednané v pojistné smlouvě (podle oceňovací tabulky).

Připojištění zajišťuje výplatu pevné částky a/nebo pravidelné měsíční penze sjednané v pojistné smlouvě v případě přiznání invalidity 3. stupně pojištěnému dítěti.

Základní varianta připojištění zajišťuje výplatu pevné částky a/nebo pravidelné měsíční penze sjednané v pojistné smlouvě v případě, že pojistné dítě nezvládá základní životní potřeby a byl mu přiznán příspěvek na péči pro III. až IV. stupeň závislosti, kdy dítě není schopno kvůli nepříznivému zdravotnímu stavu zvládat 6 a více základních životních potřeb.

Rozšířená varianta připojištění poskytuje výplatu také v případě přiznání příspěvku na péči pro II. stupeň závislosti, kdy dítě nedokáže vykonávat 4 a více základních životních potřeb.

Pokud je sjednána výplata formou pravidelné měsíční penze, spolu s první penzí bude navíc vyplacena také jednorázová částka 100 000 Kč.

Připojištění je zaměřeno na krytí vážných i méně vážných úrazů dítěte. Nezáleží tedy na tom, zda úraz zanechá trvalé následky či nikoli. Pojištěnému dítěti bude vyplacena denní dávka sjednaná v pojistné smlouvě za dny léčení (podle oceňovací tabulky). Při dlouhodobé léčbě je plnění zvýšeno o progresi (až 3násobek).

Až 2násobné plnění o prázdninách – pokud dojde k úrazu dítěte během státem vyhlášených prázdnin, bude vyplaceno až 2x více.

Připojištění poskytuje plnění za dny, kdy je dítě z důvodu nemoci či úrazu ošetřováno jinou osobou a u ošetřující osoby došlo k prokazatelné úplné ztrátě na příjmu. Výplata pojistného plnění je od 10. dne a/nebo 29. dne. Obě varianty lze sjednat zároveň.

V případě, že bude pojištěné dítě hospitalizováno z důvodu nemoci či úrazu, bude mu vyplacena částka stanovená v pojistné smlouvě, vynásobena počtem dní hospitalizace. 2násobné plnění je pak poskytováno v případě hospitalizace na JIP / ARO, ve státech EU (mimo ČR), dále pokud hospitalizace trvá déle než 20 dnů a v případě, že je hospitalizace v důsledku zranění při dopravní nehodě.