Skip Navigation

Informace související s udržitelností

Účastník finančního trhu, společnost MetLife Europe d.a.c. (dále jen „Společnost“) je životní pojišťovna založená a registrovaná v Irsku. Její irské registrační číslo je 415123.

 

ÚVOD

Společnost si dává za cíl splnit požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb (dále jen „SFDR“), a proto zveřejňuje:

A. informace o svých politikách začleňování rizik týkajících se udržitelnosti do procesů investičního rozhodování (v souladu s článkem 3 SFDR), a

B. informace o tom, jak jsou zásady odměňování Společnosti konzistentní se začleňováním rizik týkajících se udržitelnost (v souladu s článkem 5 SFDR)

 

A. POLITIKY SPOLEČNOSTI OHLEDNĚ ZAČLEŇOVÁNÍ RIZIK TÝKAJÍCÍCH SE UDRŽITELNOSTI DO PROCESŮ INVESTIČNÍHO ROZHODOVÁNÍ

Řízení rizik je zakořeněno v kultuře MetLife a je integrováno do celé organizace. Když Společnost hodnotí správce fondů, hledí na ESG aspekty jako klíčovou součást procesu due diligence. Společnost věří, že dodržování zásad zodpovědného investování v oblasti ESG správci fondů umožňuje Společnosti minimalizovat finanční rizika, jako jsou kontroverze způsobené ztrátou zákazníků, pokuty, sankce a náklady na nápravu životního prostředí. Relevantní ESG rizika a hodnocení ESG rizik jsou podle potřeby zahrnuty jako součást průběžné celkové hodnotící rizikové analýzy fondů spravovaných správci fondů, v rámci které je rovněž posouzena vhodnost správců fondů jako investičních partnerů pro Společnost.

Riziko udržitelnosti je definováno jako událost nebo stav v oblasti životního prostředí (environmentální), společenské odpovědnosti (sociální) a oblasti správy a řízení (governance) (dále společně jen „ESG rizika“), jejichž výskyt by mohl mít reálně nebo i potenciálně významný nepříznivý dopad na hodnotu investice.

ESG rizika, která Společnost posuzuje v souvislosti s fondy spravovanými příslušnými správci fondů jsou:

Environmentální záležitosti týkající se otázek životního prostředí jsou identifikovány k posouzení potenciálních dopadů na životní prostředí (včetně ovzduší, vody a změn klimatu).

Sociální faktory: Společnost vyhodnocuje otázky týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dodržování pracovněprávních předpisů a obecných pracovních podmínek. Rovněž prověřuje rizika spojená s bezpečností výrobků, aby pomohla zabezpečit udržitelné obchodní operace.

Faktory týkající se správy: Společnost hodnotí rozmanitost představenstev společností, do kterých investují správci fondů s cílem zajistit, že společnosti jsou připraveny čelit budoucím rizikům a jednat v nejlepším zájmu jejich podniků, akcionářů a dalších klíčových zainteresovaných stran, a konzistentně sdělovat informace týkající se faktorů ESG důležitých pro jejich příslušné podnikání.

 

B. INFORMACE O ZÁSADÁCH ODMĚŇOVÁNÍ V RÁMCI ZAČLEŇOVÁNÍ RIZIK UDRŽITELNOSTI

(I přestože Společnost nepřistoupila ke změně přístupu k odměňování, následující informace byly aktualizovány, aby odrážely, že vedení Společnosti schválilo změny v Zásad odměňování Společnosti, které ukazují, jak jsou rizika udržitelnosti začleňována do přístupu Společnosti k odměňování.)

Filozofie odměňování Společnosti se týká rámce řízení rizik a procesů Společnosti, včetně toho, jak program odměňování Společnosti zabraňuje tomu, aby vedoucí pracovníci byli motivováni k podstupování nadměrných rizik. Rámec řízení rizik, řízení Společnosti, procesy v oblasti lidských zdrojů a zadávání zakázek zahrnují zohlednění rizik udržitelnosti. V důsledku toho je Společnost spokojena s tím, že její zásady odměňování jsou v souladu s integrací rizik udržitelnosti.

Zásady odměňování Společnosti byly aktualizovány tak, aby zohledňovaly jejich soulad s integrací rizik udržitelnosti. Tato aktualizovaná verze zásad je účinná od 1. ledna 2023.

Přehled změn zveřejňovaných informací souvisejících s udržitelností

Datum změny Popis a odůvodnění změny
  Článek 3 SFDR Článek 5 SFDR
10/2023 Došlo k dílčím formulačním změnám vzhledem aktualizaci procesů zohledňování rizik týkajících se udržitelnosti a oddělení zveřejňovaných informací dle čl. 3 SFDR (začleňování rizik týkajících se udržitelnosti do procesů investičního rozhodování) a čl. 4 SFDR (zohledňování hlavních nepříznivých dopadů investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti). Podrobnosti o zásadách společnosti MetLife Investment Management (dále jen „MIM“) týkajících se zohledňování rizik udržitelnosti v procesech investičního rozhodování byly vypuštěny, jelikož je MIM jedním z mnoha správců fondů angažovaných Společností. Informace týkající se výběru správců fondů a due diligence prováděný Společností u fondů spravovaných správci fondů, byly aktualizovány tak, aby odrážely aktuální procesy. Dále byl text rozdělen tak, aby bylo zřetelné, jaké informace jsou zveřejňovány dle čl. 3 (začleňování rizik týkajících se udržitelnosti do procesů investičního rozhodování) a které dle čl. 4 SFDR. Ve vztahu k zveřejňovaným informacím ohledně zásad odměňování Společnosti došlo pouze k dílčím formulačním změnám, které však nemají vliv na jejich obsah. 
 12/2022 Došlo k dílčím formulačním úpravám textu zveřejňovaných informací bez obsahové změny. Dále byl text z důvodu přehlednosti rozčleněn do podkapitol a došlo ke změně názvu jednotlivých kapitol tak, aby bylo lépe odlišitelné, co jsou informace zveřejňované dle čl. 3 SFDR (začleňování rizik týkajících se udržitelnosti do procesů investičního rozhodování) a co dle čl. 4 SFDR (zohledňování hlavních nepříznivých dopadů investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti). Přidání úvodu pro informaci, že představenstvo Společnosti schválilo změny zásad odměňování Společnosti aktualizovaných vzhledem k informaci o konzistentnosti se začleňováním rizik udržitelnosti s účinností od 1. 1. 2023.
 10/2022 Ve vztahu k informacím podle čl. 3 SFDR nedošlo ke změně.

Došlo k úpravě zveřejňovaných informací vzhledem ke skutečnosti, že zásady odměňování Společnosti byly aktualizovány tak, aby zahrnovaly informaci o tom, jak jsou tyto konzistentní se začleňováním rizik udržitelnosti, a to s účinností od 1. 1. 2023. V souvislosti s tím byl doplněn:

- odkaz na filozofii Společnosti sloužící k zabránění motivace vedoucích pracovníků k podstupování nadměrných rizik, a 

- informace o tom, že rámec řízení rizik, řízení Společnosti, procesy v oblasti lidských zdrojů a zadávání zakázek zahrnují zohlednění rizik udržitelnosti.

09/2021 Ve vztahu k informacím podle čl. 3 SFDR nedošlo ke změně. Společnost aktualizovala své zveřejňované informace tak, aby doplnila, že její zásady odměňování nebyly aktualizovány tak, aby obsahovaly informace o tom, jak jsou tyto konzistentní se začleňováním rizik udržitelnosti.
07/2021 Zveřejňované informace byly aktualizovány tak, aby poskytly podrobnosti o politikách Společnosti v oblasti integrace rizik týkajících se udržitelnosti do jejích procesů investičního rozhodování, a to při (i) posouzení významných faktorů v enviromentální a sociální oblasti a v oblasti správy a řízení (environmental, social and governance - ESG) a (ii) v rámci výběru správců fondů. Společnost tyto politiky začleňování rizik týkajících se udržitelnosti zavedla do svých procesů investičního rozhodování v červnu 2021.  Informace o tom, proč zásady odměňování Společnosti nezahrnovaly informace o tom, jak jsou tyto zásady konzistentní se začleňováním rizik týkajících se udržitelnosti do jejího investičního rozhodování, byla vymazána.
03/2021 Prvotní zveřejnění informací k datu nabytí účinnosti SFDR.  Prvotní zveřejnění informací k datu nabytí účinnosti SFDR.

MetLife Europe d.a.c., irská společnost s reg. č. 415123 se sídlem 20 on Hatch, Lower Hatch Street, Dublin 2, Irsko, podnikající v České republice prostřednictvím MetLife Europe d.a.c., pobočka pro Českou republiku, IČO 03926206, Se sídlem Purkyňova 2121/3, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. A77032.