Skip Navigation

Prohlášení o hlavních nepříznivých dopadech na udržitelnost

Účastník finančního trhu:

MetLife Europe d.a.c. (dále jen „Společnost“) je životní pojišťovna založená a registrovaná v Irsku. Její irské registrační číslo je 415123.


Shrnutí

Společnost zohledňuje hlavní nepříznivé dopady (PAI) svých investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti. Toto prohlášení je konsolidovaným prohlášením o hlavních nepříznivých dopadech společnosti na faktory udržitelnosti.

Toto prohlášení o hlavních nepříznivých dopadech na faktory udržitelnosti se týká referenčního období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022 a zabývá se tím, jak společnost zohledňuje udržitelnost při svém investičním rozhodování a hlavní nepříznivé dopady těchto rozhodnutí na faktory udržitelnosti. 

Podkladová aktiva v investičních produktech společnosti založených na pojištění spravují externí správcovské společnosti (správci fondů). Za výběr a monitorování správců fondů a fondů, včetně hodnocení a identifikace PAI v oblasti faktorů udržitelnosti, odpovídá výbor společnosti Unit Linked Committee.

Popis hlavních nepříznivých dopadů na faktory udržitelnosti

Proces due diligence správců fondů

Společnost přijala závazek udržitelnosti a aktivně sleduje faktory udržitelnosti při řízení správců fondů, aby mohla účinně řídit rizika a dosahovat investičních cílů. Společnost vypracovala podrobný proces due diligence s ohledem na investice (proces due diligence), který zahrnuje dotazník týkající se životního prostředí, sociálních věcí a řízení (ESG), který používá při přijímání nových správců fondů a při průběžném řízení svých správců fondů. V návaznosti na tento dotazník je každý správce fondu čtvrtletně monitorován. Společnost na základě údajů Morningstar (viz níže, část Metodiky a zdroje dat) aplikuje na každého správce fondu hodnocení ESG „vyhověl/nevyhověl“. Veškeré nejasné nebo neuspokojivé odpovědi jsou sledovány a monitorovány společně se správcem fondu jako pravidelné téma diskuse na schůzkách se správci fondů. Společnost tak aktivně spolupracuje s každým správcem fondu na jeho cestě k ESG s cílem zjistit, jakého pokroku dosáhl a jaká opatření plánuje. Po jednom neúspěšném výsledku v hodnocení ESG je fond podroben zvýšenému monitorování. Pokud je některý fond v režimu zvýšeného monitorování déle než čtyři po sobě jdoucí čtvrtletí, sejde se společnost s příslušným správcem fondu k podrobnějšímu projednání. Pokud nedojde k uspokojivému zlepšení (na základě pokynů společnosti pro oblast ESG), může být fond se špatnými výsledky považován za vážné riziko, což může vést k vyřazení fondu z investičních produktů společnosti. Proces due diligence zahrnuje přezkoumání ESG faktorů s ohledem na každý fond spravovaný správcem fondu.


Ukazatele týkající se investic do společností, do nichž je investováno

Procenta uvedená ve sloupci „Vysvětlení“ níže představují podíl (%) z celkového portfolia aktiv investičních produktů společnosti, podle kterého byla příslušná metrika měřena. Společnost sleduje a monitoruje dostupné údaje o ESG u fondů, do nichž správci fondů investují. Ne všechny společnosti, do kterých správci fondů investují, však mají v současné době povinnost tyto údaje vykazovat (ať již z důvodu jejich velikosti nebo geografické polohy) a společnost vychází z kvality zveřejňovaných informací společností, do nichž její vybraní správci fondů investují, a z kvality údajů, které jí poskytuje společnost Morningstar (viz část níže o metodikách a zdrojích dat).

Společnost spolupracuje se správci fondů na jejich výsledcích v oblasti ESG, a pokud výsledky nejsou v souladu s cíli udržitelnosti, zvažuje, že příslušný fond ze svého portfolio vyřadí. 

Ukazatel nepříznivých dopadů na udržitelnost Metrika Dopad 2022

Vysvětlení Přijatá opatření, plánovaná opatření a cíle stanovené pro příští referenční období
KLIMATICKÉ A DALŠÍ ENVIRONMENTÁLNÍ UKAZATELE
Emise skleníkových plynů  1. Emise skl. plynů  Emise skl. plynů okruhu 1 94.880 39 % Společnost spolupracuje se správci fondů v oblasti faktorů ESG. Fondy, jejichž hodnocení ESG není v souladu s cíli udržitelnosti, jsou zvažovány k vyřazení z portfolia. 
Emise skl. plynů okruhu 2 219.364 39 % 
Od ledna 2023 emise skl. plynů okruhu 3 Nepoužije se Nepoužije se
Emise skl. plynů celkem  314.244 39 % 
2. Uhlíková stopa  Uhlíková stopa 165 37 %
3. Intenzita emisí skl. plynů společností, do nichž je investováno Intenzita emisí skl. plynů společností, do nichž je investováno  96 49 %
4. Expozice vůči společnostem působícím v odvětví fosilních paliv Podíl investic do společností působících v odvětví fosilních paliv 4 %  53 % 
5. Podíl spotřeby a výroby energie z neobnovitelných zdrojů  Podíl spotřeby energie z neobnovitelných zdrojů a výroby energie z neobnovitelných zdrojů u společností, do nichž je investováno, v porovnání s obnovitelnými zdroji energie, vyjádřený jako procentní podíl celkových zdrojů energie 44 %  32 %  Společnost spolupracuje se správci fondů v oblasti faktorů ESG. Fondy, jejichž hodnocení ESG není v souladu s cíli udržitelnosti, jsou zvažovány k vyřazení z portfolia
6. Intenzita spotřeby energie podle odvětví s vysokým dopadem na klima  Spotřeba energie v GWh na milion eur výnosů společností, do nichž je investováno, podle odvětví s vysokým dopadem na klima

A – Zemědělství, lesnictví a rybářství: 1,23

B – Těžba: 0,41

C – Výroba: 2,26

D – Dodávka elektřiny, plynu, páry a klimatizace: 0,87

E  - Zásobování vodou, kanalizace, nakládání s odpady a sanace: 0,15

F - Stavebnictví: 3,47

G  - Velkoobchod a maloobchod, opravy motorových vozidel: 0,11

H – Doprava a skladování: 0,38

L – Činnosti v oblasti nemovitostí: 0,92

Omezené pokrytí intenzity spotřeby energie z důvodu nedostatku dostupných údajů. Očekáváme, že kvalita údajů se bude postupně zlepšovat. Současné pokrytí portfolia činí 9 % z celkového portfolia aktiv investičních produktů společnosti. Vzhledem k nedostatku dostupných údajů není společnost v současné době schopna spolehlivě sledovat intenzitu spotřeby energie v jednotlivých odvětvích s vysokým dopadem na klima. 
Biologická rozmanitost 7. Činnosti s negativním dopadem na oblasti citlivé z hlediska biologické rozmanitosti  Podíl investic do společností, do nichž je investováno, s provozy umístěnými v oblastech citlivých z hlediska biologické rozmanitosti nebo v jejich blízkosti, pokud činnosti těchto společností mají na tyto oblasti negativní vliv  4 % 53 % Společnost spolupracuje se správci fondů v oblasti faktorů ESG. Fondy, jejichž hodnocení ESG není v souladu s cíli udržitelnosti, jsou zvažovány k vyřazení z portfolia.
Voda 8. Emise do vody Tuny emisí do vody vyprodukované společnostmi, do nichž je investováno, na milion investovaných eur, vyjádřené jako vážený průměr  <1 Omezené pokrytí emisí do vody z důvodu nedostatku dostupných údajů. Očekáváme, že kvalita údajů se bude postupně zlepšovat. Současné pokrytí portfolia činí 5 % z celkového portfolia aktiv investičních produktů společnosti. Vzhledem k nedostatku dostupných údajů není společnost v současné době schopna spolehlivě monitorovat emise do vody. 
Odpad 9. Podíl nebezpečného odpadu a radioaktivního odpadu Tuny nebezpečného odpadu a radioaktivního odpadu vyprodukovaného společnostmi, do nichž je investováno, na milion investovaných eur, vyjádřené jako vážený průměr  9 Omezené pokrytí podílu nebezpečných odpadů z důvodu nedostatku dostupných údajů. Očekáváme, že kvalita údajů se bude postupem času zlepšovat. Současné pokrytí portfolia činí 19 % z celkových aktiv.  Vzhledem k nedostatku dostupných údajů není společnost v současné době schopna spolehlivě monitorovat podíl nebezpečného odpadu. 
UKAZATELE PRO SOCIÁLNÍ A ZAMĚSTNANECKÉ OTÁZKY, DODRŽOVÁNÍ LIDSKÝCH PRÁV A BOJ PROTI KORUPCI A ÚPLATKÁŘSTVÍ 
Sociální a zaměstnanecké otázky  10. Porušování zásad globálního pa­ktu Organizace spojených národů a pokynů Organizace pro hospo­ářskou spolupráci a rozvoj (OECD) pro nadnárodní podniky Podíl investic do společností, do nichž je investováno, které se podílely na porušování zásad globálního paktu OSN nebo pokynů OECD pro nadnárodní podniky <1% 54 % Společnost spolupracuje se správci fondů v oblasti faktorů ESG. Fondy, jejichž hodnocení ESG není v souladu s cíli udržitelnosti, jsou zvažovány k vyřazení z portfolia.
11. Chybějící postupy a mechanismy pro sledování dodržování zásad globálního paktu OSN a pokynů OECD pro nadnárodní podniky Podíl investic do společností, do nichž je investováno, bez politik pro sledování dodržování zásad globálního paktu OSN a pokynů OECD pro nadnárodní podniky nebo bez mechanismů pro vyřizování stížností na porušování zásad globálního paktu OSN a pokynů OECD pro nadnárodní podniky 14 % Omezené pokrytí společností, do nichž bylo investováno, bez politik, které by monitorovaly dodržování zásad globálního paktu OSN nebo pokynů OECD pro nadnárodní podniky, a to vzhledem k nedostatku dostupných údajů. Očekáváme, že kvalita údajů se bude postupem času zlepšovat. Současné pokrytí portfolia činí 30 % z celkových aktiv  Vzhledem k nedostatku dostupných údajů není společnost v současné době schopna spolehlivě monitorovat nedostatek procesů a mechanismů pro monitorování dodržování zásad globálního paktu OSN a pokynů OECD pro nadnárodní podniky.
12. Neočištěný rozdíl v odměňování žen a mužů Průměrný neočištěný rozdíl v odměňování žen a mužů ve společnostech, do nichž je investováno 13 % 55 % Společnost spolupracuje se správci fondů v oblasti faktorů ESG. Fondy, jejichž hodnocení ESG není v souladu s cíli udržitelnosti, jsou zvažovány k vyřazení z portfolia. 
13. Genderová diverzita v představen­stvu  Průměrný poměr žen vůči mužům v představenstvech společností, do nichž je investováno, vyjádřený jako procentní podíl všech členů představenstva 24 % 48 % Společnost spolupracuje se správci fondů v oblasti faktorů ESG. Fondy, jejichž hodnocení ESG není v souladu s cíli udržitelnosti, jsou zvažovány k vyřazení z portfolia.
14. Expozice vůči kontroverzním zbraním (protipěchotní miny, kazetová munice, chemické a biologické zbraně) Podíl investic do společností, do nichž je investováno, které se zabývají výrobou nebo prodejem kontroverzních zbraní  <1 % 53 %  Společnost spolupracuje se správci fondů v oblasti faktorů ESG. Fondy, jejichž hodnocení ESG není v souladu s cíli udržitelnosti, jsou zvažovány k vyřazení z portfolia. 
Ukazatele týkající se investic do států a nadnárodních podniků 
Environment ální 15. Intenzita skleníkových plynů  Intenzita emisí skl. plynů v zemích, do nichž je investováno  7 58 %  Environmentální
Sociální 16. Země, do nichž je investováno, v nichž dochází k porušování sociálních práv Počet zemí, do nichž je investováno, v nichž dochází k porušování sociálních práv (absolutní počet a relativní počet v poměru ke všem zemím, do nichž je investováno), jak se uvádí v mezinárodních smlouvách a úmluvách, zásadách OSN, případně ve vnitrostátních právních předpisech  <1 % 56 %  Společnost spolupracuje se správci fondů v oblasti faktorů ESG. Fondy, jejichž hodnocení ESG není v souladu s cíli udržitelnosti, jsou zvažovány k vyřazení z portfolia.
Ukazatele týkající se investic do nemovitostí
Fosilní paliva 17. Expozice vůči fosilním palivům prostřednictvím aktiv v podobě nemovitostí Podíl investic do aktiv v podobě nemovitostí, které se podílejí na těžbě, skladování, přepravě  nebo výrobě fosilních paliv Nepoužije se Nepoužije se Nepoužije se
Energetická účinnost 18. Expozice vůči energeticky neefektivním aktivům v podobě nemovitostí Podíl investic do energeticky neefektivních aktiv v podobě nemovitostí  Nepoužije se Nepoužije se Nepoužije se
Další ukazatele hlavních nepříznivých dopadů na faktory udržitelnosti
Klimatické a jiné ukazatele týkající se životního prostředí
Emise 19.Investice do společností, které nemají iniciativy na snižování emisí uhlíku Podíl investic do společností, do nichž bylo investováno, které nemají iniciativy zaměřené na snižování emisí uhlíku zaměřených na dosažení souladu s Pařížskou dohodou 12 %  53 %  Společnost spolupracuje se správci fondů v oblasti faktorů ESG. Fondy, jejichž hodnocení ESG není v souladu s cíli udržitelnosti, jsou zvažovány k vyřazení z portfolia. 
Sociální a zaměstnanecké otázky, dodržování lidských práv, boj proti korupci a úplatkářství
Sociální a zaměstnane cké otázky 20.Nedostatečná ochrana oznamovatelů Podíl investic v subjektech, které nemají politiku ochrany oznamovatelů  2 % 55 % Společnost spolupracuje se správci fondů v oblasti faktorů ESG. Fondy, jejichž hodnocení ESG není v souladu s cíli udržitelnosti, jsou zvažovány k vyřazení z portfolia.

Popis politik pro identifikaci a prioritizaci hlavních nepříznivých dopadů na faktory udržitelnosti

Jak je uvedeno výše, Společnost používá proces due diligence ve vztahu ke správcům fondů, aby identifikovala a stanovila hlavní nepříznivé dopady na faktory udržitelnosti. Proces due diligence byl schválen 8. září 2021 s účinností od 30. června 2021. Cílem procesu due diligence je, aby společnost prováděla hodnocení a monitoring správců fondů, s nimiž se rozhodne spolupracovat, a společností, do nichž tito správci investujíí.

Za výběr a monitorování správců fondů a fondů, včetně hodnocení a identifikace hlavních nepříznivých dopadů na faktory udržitelnosti, odpovídá výbor Unit Linked Committee. K jeho povinnostem patří aktivní spolupráce s investičními manažery s cílem porozumět jejich cílům a vykazování v oblasti ESG a také projednat dosažený pokrok a plánovaná opatření. Při posuzování nových investičních příležitostí společnost hodnotí charakteristiky ESG a faktory PAI správců fondů.

Proces due diligence zahrnuje hodnocení nových a stávajících fondů s využitím aktuálních a historických kvantitativních údajů i kvalitativních faktorů pro posouzení možností fondu v oblasti ESG.

Metodiky a zdroje dat

Společnost používá jako zdroj ke sběru informací o hlavních nepříznivých dopadech na faktory udržitelnosti databázi společnosti Morningstar. Společnost Morningstar je jedním z největších poskytovatelů nezávislého investičního výzkumu pro podílové fondy, včetně informací o faktorech ESG, a to prostřednictvím své společnosti Sustainalytics, která je celosvětově uznávaným lídrem v oblasti hodnocení a přezkumu otázek ESG. Společnost Morningstar aktuálně shromažďuje údaje o hlavních nepříznivých dopadech na faktory udržitelnosti pro přibližně 70 % z celkového počtu fondů, do nichž společnost investuje. Vysvětlení týkající se údajů o hlavních nepříznivých faktorech, které nejsou v současné době k dispozici, je uvedeno níže.

Při posuzování nových fondů společnost využívá tři klíčové zdroje dat společnosti Morningstar:

  • Globální rating (GlobeRating): Tato metodika hodnocení je měřítkem rizik ESG v portfoliu ve vztahu ke srovnatelné skupině portfolia na základě historických výpočtů;
  • Výsledek klasifikace uhlíkových rizik (Carbon Risk Classification Score): Klasifikace rizika přechodu, označovaná také jako uhlíkové riziko, se zabývá tím, jak je investice zranitelná vůči přechodu od ekonomiky založené na fosilních palivech k ekonomice s nižšími emisemi uhlíku, a hodnotí uhlíkové riziko obsažené v portfoliu; a
  • Průměrné 12 měsíční uhlíkové riziko v kategorii (12 Months Average Carbon Risk Percent Rank in Category): Procentuální pořadí fondu v rámci kategorie srovnatelné skupiny na základě jeho průměrného uhlíkového rizika za 12 měsíců.

Při provádění přezkumu ESG při výběru fondů společnost rovněž zvažuje soubor kvalitativních faktorů, které se považují za důležitá kritéria při posuzování charakteristik ESG fondu prostřednictvím interního dokumentu žádosti o návrh, což je podrobný dotazník zasílaný správcům fondů. Odpovědi správců fondů jsou zvažovány v rámci komplexního rozhodovacího procesu. 

Pro sledování stávajících fondů společnost zavedla systém hodnocení vyhověl/nevyhověl. Výsledky jsou přezkoumávány čtvrtletně a hlášeny podvýboru Unit Link Sub Committee. 

Společnost aktivně projednává pokrok v oblasti plnění cílů ESG a standardy vykazování ESG s každým správcem fondu.

Společnost je závislá na kvalitě zveřejňovaných informací společností, do nichž investují vybraní správci fondů. Zatímco větší společnosti v Evropě a některých dalších částech světa mají zákonnou povinnost informovat o faktorech ESG, neplatí to pro všechny společnosti, zejména pro menší společnosti, které mohou nabídnout hodnotu pro rozmanitost portfolia. Společnost si je proto vědoma skutečnosti, že správci fondů nedokážou shromáždit informace o faktorech PAI od některých společností, do nichž investují. Vykazování PAI může například představovat problém pro některé třídy aktiv, jako jsou některé státní dluhopisy, alternativní aktiva nebo menší správci aktiv, kteří nepodléhají povinnému vykazování a mají omezené možnosti vykazování. V těchto případech společnost provádí proces due diligence s vynaložením maximálního úsilí a zároveň podporuje správce fondů, aby v rámci svých možností odstranili nedostatky v dostupných údajích. Někdy lze další hlavní nepříznivé faktory identifikovat prostřednictvím kvalitativní analýzy a zapojením správců fondů a dodavatelů dat, aby se omezila chybovost. 

Společnost rovněž drží malé portfolio interně spravovaných dluhopisů a akcií. Informace o PAI pro toto portfolio jsou získávány od společnosti Clarity AI.  


Politiky zapojení

Společnost věří, že aktivní spolupráce se správci fondů je klíčem k řízení investičního rizika. Proto často komunikuje a zapojuje se do jednání se správci fondů v průběhu procesu due diligence a v rámci průběžného monitorování portfolia, vyhodnocuje charakteristiky ESG a analyzuje hlavní nepříznivé dopady na faktory udržitelnosti, včetně emisí skleníkových plynů, uhlíkové stopy, intenzity spotřeby energie nebo porušování zásad globálního paktu OSN . Průběžný dialog zvyšuje povědomí o udržitelných obchodních postupech a pomáhá se soustředit na důležitost oblasti ESG. V závislosti na okolnostech mohou být fondy, které trvale neřeší nebo nesnižují identifikované PAI, považovány za vážné riziko, což může vést k jejich vyřazení z portfolia


Odkazy na mezinárodní standardy

Skupina MetLife se zavázala k dodržování zásad udržitelnosti. MetLife, Inc. (dále jen „MetLife“) je hlavní mateřskou společností společnosti. MetLife je členem iniciativy OSN Global Compact (Globální dohoda OSN) a podává zprávy v rámci Dow Jonesova Sustainability Index (DJSI), každoročního hodnocení udržitelnosti podniků a projektu Carbon Disclosure Project (CDP). MetLife informuje o pokroku v oblasti udržitelnosti ve výroční zprávě společnosti o udržitelnosti, která je k dispozici na adrese metlife.com/sustainability. Tato zpráva je připravena v souladu s rámci udržitelnosti třetích stran, včetně Rady účetních standardů pro udržitelnost (Sustainability Accounting Standards Board), Globální iniciativy pro podávání zpráv (Global Reporting Initiative) a Pracovní skupiny pro zveřejňování finančních informací v oblasti klimatu (Taskforce for Climate-Related Financial Disclosures).

Soulad s Pařížskou dohodou

Společnost MetLife podporuje záměr Pařížské dohody týkající se řízení a snižování emisí skleníkových plynů, spolupráci na opatřeních v oblasti klimatu a podporu komunit, které čelí dopadům změny klimatu, i nedávné závazky ke snižování emisí skleníkových plynů přijaté na konferenci OSN o změně klimatu v roce 2021 (COP26) v Glasgow. MetLife používá nejrůznější strategie ke snižování emisí, které vznikají v důsledku její ekologické stopy. V roce 2022 přijala společnost závazek dosáhnout do roku 2050 nebo dříve nulových čistých emisí skleníkových plynů u svých globálních provozů a obecného investičního portfolia. Hodlá tak navázat na stávající klimatické cíle pro rok 2030 a podstatné snížit emise v souladu s cíli Pařížské dohody. Závazek k uhlíkové neutralitě se vztahuje na emise skleníkových plynů z globálních vlastních i pronajatých kanceláří a vozových parků společnosti MetLife, služebních cest zaměstnanců, dodavatelského řetězce a majetku v investičním portfoliu MetLife General Account, které zahrnuje všeobecné účty dceřiných společností pojišťovny MetLife, kde jsou k dispozici spolehlivé údaje a metodiky. Přestože spolehlivé metodiky a soubory dat týkající se určitých emisí skleníkových plynů nejsou v současné době k dispozici, zavazuje se MetLife identifikovat a měřit relevantní klimatické údaje podle toho, jak se budou jednotlivé metodiky a standardy vyvíjet. Emise jsou sledovány v souladu s protokolem o skleníkových plynech, pokud regulační orgány nestanoví jinak.

Prostřednictvím procesu due diligence společnost vyhodnocuje a monitoruje rizika udržitelnosti a rizikové faktory pro fondy, do nichž investuje, včetně klíčových ukazatelů pro posouzení základních informací pro měření souladu s cíli Pařížské dohody, jako jsou emise skleníkových plynů, uhlíková stopa a expozice vůči fosilním palivům. Pokud jde o tyto hlavní nepříznivé dopady na faktory udržitelnosti, pokrývají údaje shromážděné Společností aktuálně přibližně 50 % z celkového portfolia aktiv investičních produktů spravovaných společností. 

Výhledové klimatické scénáře

V současné době společnost nepoužívá výhledový klimatický scénář, jelikož hodnocení vychází z historických a nejnovějších dostupných údajů, a proto se prognóza hlavních nepříznivých dopadů na faktory udržitelnosti u správců fondů provádí na základě průběžného přezkumu investic. Pokud jsou zjištěny jakékoli nedostatky, společnost aktivně spolupracuje se správci fondů na posouzení plánovaných opatření a pokroku v plnění cílů.