Skip Navigation

Skupinové životní a úrazové pojištění

Skupinové životní a úrazové pojištění patří mezi nejcennější zaměstnanecké výhody. Jedná se o zabezpečení zaměstnanců v případě pojistné události a rodinných příslušníků v případě smrti pojištěného zaměstnance.

Základní vlastnosti skupinového životního a úrazového pojištění

Skupinové životní a/nebo úrazové pojištění je pojištění rizikové. Je určeno pro zaměstnance ve formě zaměstnaneckého benefitu plně hrazeného zaměstnavatelem. Jeho hlavní výhody jsou:

 • Všichni pojištění zaměstnanci mohou být pojištěni do určité, předem stanovené výše pojistného krytí (FSA*), a to bez ohledu na jejich zdravotní stav k datu počátku pojištění podle skupinové pojistné smlouvy.
 • Pojistná ochrana je platná celosvětově 24 hodin denně 365 dní v roce.
 • Pojistné plnění v případě pojistné události smrti není součástí dědického řízení.
 • Pojistné plnění je možné vinkulovat ve prospěch banky.
 • Cena pojištění, skupinová pojistná sazba, je výrazně nižší v porovnání se sazbami individuálního pojištění.
 • Zaměstnavatel může pojistit všechny zaměstnance, případně jen jejich část, nebo stanovit více skupin pojištěných zaměstnanců lišících se výší pojistné částky a rozsahem pojistného krytí.
 • Skupinové pojištění MetLife může zvýšit finanční komfort Vašich zaměstnanců (pozůstalých) v případě pracovního úrazu.

Pojistné částky mohou být stanoveny jako:

 • násobek hrubého měsíčního příjmu pojištěného zaměstnance,
 • fixní pojistná částka stejná pro všechny pojištěné zaměstnance, případně různá pro různé skupiny pojištěných zaměstnanců.

*Free Sum Assured = maximální pojistná částka bez potřeby zkoumání zdravotního stavu; stanovena individuálně pro každého klienta – firmu; je platná pro každého jednotlivého pojištěného zaměstnance.

Skupinové životní a úrazové pojištění je jednoduché

Toto pojištění se sjednává jednou pojistnou smlouvou uzavřenou mezi zaměstnavatelem (firmou; právnickou osobou) a pojišťovnou MetLife.

 • Zaměstnanci jsou pojištěni na základě seznamu zaměstnanců, není třeba, aby každý jednotlivý zaměstnanec vyplňoval přihlášku.
 • Skupinová smlouva je přiřazena do správy administrátorce skupinového pojištění, která se tím stává kontaktní osobou pro zástupce firmy.
 • Následná správa skupinového pojištění je velice jednoduchá. Vyžaduje pouze e-mailovou komunikaci mezi zástupcem firmy a administrátorkou za účelem hlášení změn v seznamu pojištěných osob.
 • V případě ukončení pracovního poměru s pojištěným zaměstnancem pojištění zaměstnance zaniká.
 • Srozumitelné vysvětlení pojistných termínů a podmínek 
 • Pojistné, které vám zajistí, že pojistné krytí a výše odpovídajícího pojistného jsou v rovnováze
 • Informační letáky pro zaměstnance, orientační prezentaci a následné vzdělávací programy
 • Rychlá výplata pojistného plnění oprávněným osobám

Varianty pojištění

V rámci pojištění neuplatníme pre-existing condition (Pojistné krytí se vztahuje i na ty pojistné události, jejichž příčina se objevila u pojištěného poprvé již v době před platností pojištění daného pojištěného.)

Výluky z pojištění jsou pouze tři:

 1. smrt pojištěného následkem sebevraždy, která byla spáchána v době do jednoho roku od počátku pojištění,
 2. smrt pojištěného nebo jiná pojistná událost pojištěného způsobená přímo nebo nepřímo aktivní účastí ve válce,
 3. smrt pojištěného způsobená úmyslným jednáním oprávněné osoby či obmyšleného.

Pojistnou událostí je úplná trvalá invalidita pojištěného následkem úrazu nebo nemoci, která pojištěnému zabraňuje vykonávat jakékoli zaměstnání, povolání nebo práci přinášející výdělek nebo zisk a která přetrvává 12 kalendářních měsíců od data úrazu, jenž ji způsobil, nebo po datu stanovení diagnózy nemoci, která ji způsobila, a je na konci tohoto období konečná a trvalá.

Pojistnou událostí je stanovení diagnózy jakéhokoli ze závažných onemocnění nebo provedení jednoho z lékařských zákroků uvedených v příslušném seznamu závažných onemocnění, diagnóz a lékařských zákroků. Podmínkou vzniku pojistné události je přežití pojištěného po dobu alespoň 30 dní ode dne stanovení diagnózy jakéhokoli ze závažných onemocnění nebo skončení lékařského zákroku, uvedených v příslušném seznamu závažných onemocnění, diagnóz a lékařských zákroků.

Pojistnou událostí je smrt pojištěného, která nastala následkem úrazu, jenž nastal v době trvání pojištění daného pojištěného, a dále úraz pojištěného v době trvání pojištění, jestliže úraz způsobil takové tělesné poškození, v důsledku něhož pojištěný zemře v době 365 dní od data úrazu.

Pojistnou událostí je trvalé tělesné poškození pojištěného následkem úrazu, k němuž došlo v době trvání pojištění daného pojištěného a které vznikne a/nebo se projeví v období prvních 12 měsíců ode dne úrazu, podmíněné možností určit povahu a rozsah konečného trvalého tělesného poškození.

Pokud je pojištění trvalých následků sjednáno s variantou progrese 1 000%, je příslušné procento z pojistné částky pro účely stanovení pojistného plnění odvozeno následující tabulkou:

Ohodnocení trvalého tělesného poškození,
resp. souštu trvalých tělesných poškození
Procento progrese
0 - 15 % 100 %
16 - 20 % 150 %
21 - 25 % 200 %
26 - 30 % 250 %
31 - 35 % 300 %
36 - 40 % 350 %
41 - 45 % 400 %
46 - 50 % 450 %
51 - 55 % 500 %
56 - 60 % 550 %
61 - 65 % 600 %
66 - 70 % 650 %
71 - 75 % 700 %
76 - 80 % 750 %
81 - 85 % 800 %
86 - 90 % 850 %
91 - 95 % 900 %
96 - 99 % 950 %
100 % 1000 %

Pojistnou událostí je tělesné poškození pojištěného, které vzniklo v době trvání pojištění daného pojištěného následkem úrazu a vyžaduje léčbu pod dohledem lékaře trvající minimálně osm po sobě bezprostředně následujících dnů.

Příklad: Lékař stanoví dobu léčby pojištěného, který má zlomenou klíční kost po úraze, na 40 dní. Sjednaná pojistná částka – denní odškodné je 1 000 Kč/den. Klient dostane pojistné plnění ve výši 40 000 Kč. V případě, že sjednaná částka denního odškodného nepřevýší 1 000 Kč/den, nezjišťuje pojišťovna výši příjmu pojištěného. Pojišťovna vyplatí pojistné plnění podle skutečné doby léčby stanovené lékařem. V případě, že je tato doba delší než maximální doba stanovená v oceňovací tabulce v pojistných podmínkách, vyplatí pojišťovna odškodné za maximální dobu podle oceňovací tabulky.

 

Pojistnou událostí je zlomenina nebo popálenina vzniklá následkem úrazu, která je uvedená v oceňovací tabulce. Za pojistnou událost uzná pojišťovna také zlomeninu nebo popáleninu, která není výslovně uvedena v oceňovací tabulce, pokud je srovnatelná s některým poškozením uvedeným v této tabulce. Podmínkou vzniku práva na pojistné plnění je, že k úrazu došlo v době trvání pojištění daného pojištěného. V případě pojistné události vyplatí pojišťovna jednorázové pojistné plnění ve výši příslušného procenta z pojistné částky, která byla pro toto pojištění sjednána ke dni úrazu v pojistné smlouvě. Zanechá-li jeden úraz více zlomenin nebo popálenin, je příslušné procento odvozeno od součtu ohodnocení jednotlivých zlomenin nebo popálenin, nejvýše však 100 %.

Pojistná událost nenastává v následujících případech: patologické zlomeniny (zlomenina vzniklá v místě, ve kterém předchozí nemoc způsobila oslabení kosti) včetně zlomenin zaviněných osteoporózou, stresové zlomeniny (následek opakovaného přetížení), vrozené vady a stavy z nich vyplývající.

Pojistnou událostí je chirurgický zákrok z důvodu úrazu nebo nemoci pojištěného, provedený v době platnosti pojištění pojištěného, který je uveden v oceňovací tabulce. Za pojistnou událost uzná pojišťovna také chirurgický zákrok, který není výslovně uveden v oceňovací tabulce, pokud je srovnatelný s některým zákrokem uvedeným v této tabulce. Podmínkou vzniku práva na pojistné plnění z pojištění pro případ chirurgického zákroku je trvání pojištění nepřetržitě ode dne úrazu nebo vzniku nemoci do dne pojistné události. V případě pojistné události chirurgického zákroku vyplatí pojišťovna jednorázové pojistné plnění ve výši příslušného procenta z pojistné částky. Pokud je během jedné operace provedeno více chirurgických zákroků, bude pojistné plnění přiznáno jen za zákrok s nejvyšším procentním ohodnocením. Výše pojistného plnění za chirurgické zákroky provedené z důvodu stejného úrazu nebo stejné nemoci může dosáhnout maximálně 100 % pojistné částky sjednané pro toto pojištění. 

Příklady chirurgických zákroků: 

 • Odstranění krčních či nosních mandlí 
 • Radikální operace břišní kýly 
 • Operace odchlípnutí sítnice – vícečetné postižení

 

Pojistnou událostí pojištění pro případ hospitalizace je hospitalizace pojištěného, tj. přijetí pojištěného k pobytu v nemocnici z důvodu úrazu nebo nemoci, nejméně přes jednu noc. Za jednu pojistnou událost se považují následné hospitalizace v důsledku stejné diagnózy, pokud přestávka mezi nimi nepřesahuje 12 měsíců. V případě pojistné události hospitalizace vyplatí pojišťovna jednorázové pojistné plnění, které se stanoví jako násobek částky sjednané v pojistné smlouvě (dále také jen „denní dávka“) a počtu nocí hospitalizace, po které se pojištěný zdržoval v nemocnici po uplynutí čekací doby sjednané v pojistné smlouvě. Není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, je denní dávka rekonvalescence stanovena jako polovina denní dávky sjednané pro pojištění hospitalizace. Doba rekonvalescence je stanovena jako dvojnásobek počtu nocí trvání hospitalizace, po které rekonvalescence následuje, bez ohledu na skutečné trvání rekonvalescence.

Pojistnou událostí je závažné trvalé tělesné poškození pojištěného následkem úrazu, k němuž došlo v době trvání pojištění daného pojištěného a které vznikne a/nebo se projeví v období prvních 12 měsíců ode dne úrazu. V případě pojistné události vyplatí pojišťovna jednorázové pojistné plnění ve výši příslušného procenta z pojistné částky, která byla pro toto pojištění sjednána.Zanechá-li jednotlivý úraz více závažných trvalých tělesných poškození, vzniká pojištěnému nárok na pojistné plnění ve výši součtu procent jednotlivých závažných trvalých tělesných poškození, nejvýše však za 100% ohodnocení.

Pojistná událost nastává dnem, kdy pracovní neschopnost pojištěného následkem úrazu nebo nemoci překročila odkladnou dobu stanovenou v pojistné smlouvě a nadále pokračuje. Výše sjednané denní dávky nesmí spolu s příjmy, které pojištěnému náleží z důvodu pracovní neschopnosti, zejména s plněními, která pojištěný v případě pracovní neschopnosti může nárokovat od zaměstnavatele, z titulu nemocenského pojištění či jiných dávek sociálního zabezpečení, nebo s plněními od ostatních pojistitelů k vyrovnání své ztráty na výdělku nebo jako odškodnění pro nemoc z povolání či pracovní úraz přesáhnout průměrný čistý příjem pojištěného v předchozích třech kalendářních měsících na jeden kalendářní den.

Zaměstnavatel volí kombinaci a výši pojistného krytí pro své zaměstnance. Výše pojistného krytí je dána výší pojistných částek.

Nově krytá i psychická onemocnění

Daňové hledisko

Na základě zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, § 24 odst. 2 písm. j) bod 4: § 24 

Odstavec 1

Výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů se pro zjištění základu daně odečtou ve výši prokázané poplatníkem a ve výši stanovené tímto zákonem a zvláštními předpisy.

Odstavec 2

Výdaji (náklady) podle odstavce 2 jsou také písm. j) Výdaje (náklady) na pracovní a sociální podmínky, péči o zdraví a zvýšený rozsah doby odpočinku zaměstnanců.

Předpokládáme skupinovou pojistnou smlouvu, kdy pojistné hradí zaměstnavatel. Předpokládáme, že zaměstnavatel zanese do vnitřního předpisu příslušný paragraf zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu. Nezohledňujeme solidární daň, stropy, slevy na daních atd.

  Zaměstnanec zaplatí
(je mu strženo ze mzdy)
Zaměstnavatel zaplatí
sociální a zdravotní pojištění 11,6 % 33,8 %
daň z příjmu 15 % --

Parametry pojištění

 • Platí, že pouze aktivní zaměstnanci jsou oprávněni k pojištění.
 • Sezónní zaměstnanci a brigádníci nejsou oprávněni ke skupinovému pojištění.
 • Maximální věkový limit je zpravidla 65 let.
 • Minimální počet zaměstnanců je 10

Výše pojistného je uvedena v pojistné smlouvě. Stanoví se dle rozsahu pojištění, a to na základě pohlaví a věku zaměstnanců dané společnosti a sjednané pojistné částky.

 • měsíčně
 • čtvrtletně
 • pololetně
 • ročně
 • případně za jiné stanovené období

Nahlášení pojistné události

Ke stažení

Hlášení pojistné události

Default Document (PDF-164 KB)
Hlášení pojistné události

Default Document (PDF-157 KB)
Hlášení pojistné události

Default Document (PDF-946 KB)
Hlášení pojistné události

Default Document (PDF-170 KB)